جملات شرطی ترکیبی

  جملات شرطی ترکیبی

  این امکان وجود دارد که در جملات شرطی دو جزء جمله به زمان های مختلف دلالت کنند و نتیجه آن جملات شرطی ترکیبی خواهد بود. دو نوع جمله شرطی ترکیبی وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شوند:


  1. نتایج کنونی برای شرایط غیرواقعی در زمان گذشته 


  ساختار :
  If/when ... past perfect ..., ... would + verb ... .
  ... would verb ... if/when ... past perfect ... .

  مثال :
  If I had worked harder at school, I would have a better job now. 
  I would have a better job if had worked harder at school.


  در این نوع از جملات شرطی شرایط غیر واقعی در گذشته بوده اند و نتایج آن در زمان حال بررسی می شود، به بیان دیگر اگر در گذشته شرایط بگونه ای دیگر بود الآن نتیاج فرق می کرد، ولی شرایط آن چنان نبوده و الآن نیز نتایج این چنین نیست. در این جملات فعل در جزء شرطی به زمان گذشته کامل و در جزء اصلی بصورت ساده با استفاده از فعل Would استفاده می شوند. 


  If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
  I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)

  If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)


  If I had worked harder at school, I would have a better job now.
  I would have a better job now if I had worked harder at school.
  If we had looked at the map we wouldn't be lost.
  We wouldn't be lost if we had looked at the map.
  If you had caught that plane you would be dead now.
  You would be dead now if you had caught that plane.


  در جزء اصلی جملات شرطی نوع سوم، بجای Would می توان از افعال کمکی برای بیان میزان قطعیت، اجازه دادن و پیشنهاد کردن نیز استفاده کرد. 

  If you had crashed the car, you might be in trouble.
  I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
  If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

     2. نتایج گذشته از شرایط حال حاضر و همیشگی


  ساختار :
  If/when ... past simple ..., ... would + have + past participle... .
  ... would + have + past participle... if/when ... past simple... .

  مثال :
  If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up. 
  I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.

  این نوع از جملات شرطی به شرایط غیر واقعی حال حاضر و نتایج احتمالی گذشته اشاره می کند. در این نوع جملات فعل در جزء شرطی به حالا یا همیشه دلالت می کند و فعل در جزء اصلی به گذشته اشاره دارد. برای مثال "اگر از عنکبوت نمی ترسیدم با دست می گرفتمش" یک جمله شرطی از این نوع است. این جزء که اگر از عنکبوت نمی ترسیدم مربوط به زمان حال است یعنی من از عنکبوت می ترسم و این جزء که با دست می گرفتمش نیز مربوط به زمان گذشته است یعنی اینکه نگرفتمش. 

  If she wasn't afraid of flying she wouldn't have traveled by boat.
  I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
  If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
  If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.

  If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
  I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
  If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
  We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
  If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
  I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.

   

   

    چهارشنبه 2 دی 1394         ساعت 10:32 قبل از ظهر            نظرات

جملات شرطی نوع سوم

  جملات شرطی نوع سوم


  ساختار :
  If/when ... past perfect ..., ... would have + past participle... .
  ... would have + past participle ... if/when ... past perfect ... .

  مثال :
  If it had rained, you would have gotten wet.
  You would have gotten wet if it had rained.

  در جملات شرطی نوع سوم، فعل در جزء شرطی به زمان گذشته کامل استفاده می شود و فعل در جزء اصلی بصورت حال کامل شرطی یا حال کامل استمراری شرطی با فعل کمکی Would استفاده می شود. اگر جزء شرطی در ابتدای جمله بیاید پس از آن باید از کاما استفاده شود ولی اگر در آخر جمله بیاید نیازی به کاما نیست.


  موارد استفاده: 

  از شرطی نوع سوم برای صحبت کردن در مورد موقعیت ها و شرایط خیالی و غیر ممکن در گذشته و نتایج احتمالی آنها در گذشته استفاده می شود. در این نوع شرطی در مورد شرایط فرضی و غیر واقعی صحبت می شود. همیشه نوعی پشیمانی در جملات شرطی نوع سوم وجود دارد. این نوع جملات بر پایه ی واقعیت نیستند و واقعیت بر خلاف آن چیزی است که جمله بیان می کند. در شرطی نوع سوم زمان گذشته است و شرایط خیالی و فرضی.


  If I had worked harder I would have passed the exam. (But I didn't work hard, and I didn't pass the exam.)
  If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn't know and I didn't bake a cake.)
  I would have been happy if you had called me on my birthday. (But you didn't call me and I am not happy.)


  در جزء اصلی جملات شرطی نوع سوم، بجای Would می توان از افعال کمکی برای بیان میزان قطعیت، اجازه دادن و پیشنهاد کردن نیز استفاده کرد. 

  If I had worked harder I might have passed the exam.
  You could have been on time if you had caught the bus.
  If he called you, you could go.
  If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.

   

  هم Would و هم Had می توانند به شکلل مخفف d' استفاده شوند که می تواند در جملات شرطی نوع سوم کمی گیج کننده باشد. بخاطر داشته باشید که Would هیچگاه در جزء شرطی نمی آید، پس اگر در جزء شرطی d' داشتیم مخفف had است. همچنین had هیچگاه قبل از have استفاده نمی شود. پس اگر d'  قبل از فعل have بیاید مخفف کلمه Would است. 

  If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.
  If 
  I had known you were in hospital, I would have visited you.
  I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
  I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
  If 
  you'd given me your e-mail, I'd have written to you.
  If 
  you had given me your e-mail, I would have written to you.

   

   

    سه شنبه 1 دی 1394         ساعت 11:02 قبل از ظهر            نظرات

جملات شرطی نوع دوم

  جملات شرطی نوع دوم


  ساختار :
  If/when ... simple past..., ... present conditional (would)... .
  ... present conditional (would) ... if/when ... simple past... .

  مثال :
  If it rained, you would get wet.
  You would get wet if it rained.

  در جملات شرطی نوع دوم، فعل در جزء شرطی به زمان گذشته ساده استفاده می شود و فعل در جزء اصلی بصورت ساده با فعل کمکی Would استفاده می شود. اگر جزء شرطی در ابتدای جمله بیاید پس از آن باید از کاما استفاده شود ولی اگر در آخر جمله بیاید نیازی به کاما نیست.


  موارد استفاده: 

  از شرطی نوع دوم برای صحبت کردن در مورد موقعیت ها و شرایط خیلی و غیر ممکن و نتایج احتمالی آنها استفاده می شود. این نوع جملات بر پایه ی واقعیت نیستند. در جملات شرطی نوع دوم زمان می تواند به اکنون هر زمانی دلالت کند و شرایط، شرایطی فرضی هستند. 


  If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can't go.)


  If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)


  If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
  If I knew where she lived, I would go and see her.


  در جزء اصلی جملات شرطی نوع دوم، بجای Would می توان از افعال کمکی برای بیان میزان قطعیت، اجازه دادن و پیشنهاد کردن نیز استفاده کرد. 

  We might buy a larger house if we had more money
  He could go to the concert if you gave him your ticket.
  If he called me, I couldn't hear.

   

  در شرطی نوع دوم استفاده از If I were بجای If I was صحیح است و بسیار متداول.

  If I were taller, I would buy this dress.
  If I were 20, I would travel the world.
  If I were you, I would give up smoking.
  If I were a plant, I would love the rain.

   

    دوشنبه 30 آذر 1394         ساعت 10:03 قبل از ظهر            نظرات

جملات شرطی نوع اول

  جملات شرطی نوع اول


  ساختار :
  If/when ... simple present ..., ... simple future... .
  ... simple future... if/when ... simple present... .

  مثال :
  If it rains, you will get wet.
  You will get wet if it rains.

  در جملات شرطی نوع اول، فعل در جزء شرطی به زمان حال ساده استفاده می شود و فعل در جزء اصلی به زمان آینده ساده استفاده می شود. اگر جزء شرطی در ابتدای جمله بیاید پس از آن باید از کاما استفاده شود ولی اگر در آخر جمله بیاید نیازی به کاما نیست.


  موارد استفاده: 

  از شرطی نوع اول برای صحبت کردن در مورد موقعیت ها و شرایط ممکن و نتایج احتمالی آنها استفاده می شود. این نوع جملات بر پایه ی واقعیت هستند و از آنها برای صحبت کردن در مورد دنیای واقعی استفاده می شود. این نوع جملات شرطی اغلب برای هشدار دادن مورد استفاده قرار می گیرد.


  What will you do if you miss the plane?

  Nobody will notice if you make a mistake.

  If you drop that glass, it will break.

  If you don't drop the gun, I'll shoot!

  If you don't leave, I'll call the police.

  If I have time, I'll finish that letter.


  در جزء اصلی جملات شرطی نوع اول، بجای زمان آینده ساده می توان از افعال کمکی برای بیان میزان قطعیت، اجازه دادن و پیشنهاد کردن نیز استفاده کرد. 


  If you drop that glass, it might break.

  I may finish that letter if I have time.

  If he calls you, you should go.

  If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.

   

    جمعه 27 آذر 1394         ساعت 04:29 بعد از ظهر            نظرات

جملات شرطی نوع صفر

  جملات شرطی نوع صفر  ساختار :
  If/when ... simple present ..., ... simple present ... .
  ... simple present ... if/when ... simple present ... .

  مثال :
  If the weather is nice, she walks to work.
  She walks to work if the weather is nice.

  موارد استفاده:

  از جملات شرطی نوع صفر زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد چیزهایی که همیشه تحت شرایط درست هستند، یا حقایق علمی که تحت شرایط صحت دارند و همچنین چیزهایی که همیشه تحت شرایطی اتفاق می افتند صحبت کنیم. از این نوع شرطی زمانی استفاده می کنیم که نتایج آن همیشه بطور قطعی اتفاق می افتد. 
  در این نوع جملات شرطی، فعل ها در هر دو قسمت به زمان حال ساده استفاده می شوند.  If you mix yellow and blue, it becomes green.

  If it gets hot, ice melts.

  If you touch a fire, you get burned. 

  If I miss the bus, I get late for work.

  Milk spoils if you leave it in the sun.

  Water turns to ice if you put it in the freezer.

  If I get late for work, my boss gets angry.

  If people don't eat, they get hungry.

  If you heat ice, does it melt?

  People die if they don't eat.


  زمانی که اول جمله if clause استفاده شود بعد از آن حتما باید کاما استفاده شود ولی زمانی که if clause در آخر جمله می آید دیگر از کاما استفاده نمی شود. 

  If you heat ice, it melts.

  It melts if you heat ice.

   

    چهارشنبه 25 آذر 1394         ساعت 11:06 قبل از ظهر            نظرات