افعال کمکی - Would

  فعل کمکی Would


  فعل کمکی Would اغلب برای بیان فعل ها بصورت شرطی استفاده می شود. همچنین Would شکل گذشته فعل Will است. بعلاوه Would می تواند نشان دهنده تکرار کاری در گذشته باشد. 
  • If he were an actor, he would be in adventure movies. conditional
  • I knew that she would be very successful in her career. past of "will"
  • When they first met, they would always have picnics on the beach. repetition

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Would، استفاده از آن در جملات شرطی است. به مثال ها دقت کنید. 

  If I were president, I would cut the cost of education.
  If I were president, I would not raise taxes.

  If I had been president, I would have cut the cost of education.
  If I had been president, I would not have raised taxes.

  If I were elected president next year, I would cut the cost of education.
  If I were president, I would not sign the tax increase next week.                    
  2.  دومین کاربرد فعل Would استفاده از آن بعنوان شکل گذشته فعل کمکی Will است.   

  I said I would help you.
  I said I wouldn't help you.

  He told me he would be here before 8:00.
  He told me he would not be here before 8:00.


  2.  و در نهایت فعل کمکی Would برای بیان کاری که در گذشته به تکرار انجام می شده استفاده می شود.   

  When I was a kid, I would always go to the beach.
  When I was a kid, I wouldn't go into the water by myself.

  When he was young, he would always do his homework.
  When he got older, he would never do his homework.     Back   


    دوشنبه 9 آذر 1394         ساعت 11:47 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Will

  فعل کمکی Will


  فعل کمکی Will برای قول دادن یا کارهای داوطلبانه که در آینده اتفاق می افتند استفاده می شود. همچنین از Will برای پیش بینی در مورد آینده نیز استفاده می شود. 
  • I promise that I will write you every single day. promise
  • will make dinner tonight. voluntary action
  • He thinks it will rain tomorrow. prediction

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Will ، بیان کارها یی که در آینده اتفاق می افتند و همچنینی پیش بینی ما در مورد آیند می باشد.

  The marketing director will be replaced by someone from the New York office.
  The marketing director will not be replaced after all.

  Fred will be there by 8:00.
  Fred will not be there. He has a previous obligation.                    
  2.  دومین کاربرد فعل Will برای بیان کارهایی داوطلبانه در آینده است. یعنی وقتی که بخواهیم بگوییم کاری را (برای کسی) انجام می دهیم از فعل کمکی Will استفاده می کنیم.  

  I will take care of everything for you.
  I will never forget you.

  I will make the travel arrangements. There's no need to worry.
  I will never give up the fight for freedom.     Back   

    یکشنبه 8 آذر 1394         ساعت 08:22 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Should

  فعل کمکی Should


  فعل کمکی Should اغلب برای توصیه کردن و نصیحت کردن استفاده می شود، همچنین برای بیان اجبار یا انتظار داشتن نیز از فعل کمکی Should استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • When you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. recommendation
  • You should focus more on your family and less on work. advice
  • I really should be in the office by 7:00 AM. obligation
  • By now, they should already be in Dubai. expectation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Should برای توصیه و نصیحت کردن است. 

  People with high cholesterol should eat low-fat foods.
  Sarah shouldn't smoke so much. It's not good for her health.

  Frank should have eaten low-fat foods. That might have prevented his heart attack.
  Sarah shouldn't have smoked so much. That's what caused her health problems.

  You really should start eating better.
  Sarah shouldn't smoke when she visits Martha next week. Martha hates when people smoke in her house.
                    
  2.  دومین کاربرد فعل Should برای بیان اجبار است که حالت منفی نیز ندارد. وقتی کسی مجبور باشد که کاری را انجام دهد برای بیان آن می توان از فعل کمکی Should استفاده کرد.

  I should be at work before 9:00.

  We should return the video before the video rental store closes.

  3.  Should برای بیان انتظارات نیز استفاده می شود. به بیان دیگر اگر انتظار داشته باشید که کاری اتفاق افتاده باشد یا اتفاق بیافتد باید از فعل کمکی Should استفاده کنید.

  Susan should be in New York by now. 
  Susan shouldn't be in New York yet.

  Susan should have arrived in New York last week. Let's call her and see what she is up to.
  Susan shouldn't have arrived in New York until yesterday.

  Susan should be in New York by next week. Her new job starts on Monday.
  Susan shouldn't arrive in New York until next week.     Back   

    شنبه 7 آذر 1394         ساعت 10:56 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Shall

  فعل کمکی Shall


  فعل کمکی shall برای فعالیت ها و کارهای مربوط به آینده استفاده می شود. این فعل کمکی معمولا با ضمایر We, I و برای پیشنهدا دادن استفاده می شود مانند ?Shall we go. فعل کمکی shall همچنین برای قول دادن و انجام کار داوطلبانه نیز استفاده می شود. در انگلیسی رسمی برای بیان وقایع اجتناب ناپذیر در آینده از فعل کمکی Shall استفاده می شود. Shall بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود تا در زبان انگلیسی آمریکایی. امریکایی ها اگر چه گاهی از shall برای پیشنهاد دادن استفاده می کنند ولی ترجیح می دهند از افعال دیگری استفاده کنند.
  • Shall I help you? suggestion
  • shall never forget where I came from. promise
  • He shall become our next king. predestination
  • I'm afraid Mr. Smith shall become our new director. inevitability

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل shall برای صحبت کردن در مورد کارهایی آینده است. (انگلیسی بریتانیایی)

  I shall be replaced by someone from the New York office.
  I shall not be replaced after all.

  I shall be there by 8:00.
  I shall not be there. I have a previous obligation.
                    
  2.  دومین کاربرد فعل shall برای پیشنهاد دادن است. 

  Shall we begin dinner?

  Shall we move into the living room?
  3.  کاربرد دیگر فعل shall برای قول دادن و کارهای داوطلبانه انجام دادن است. (انگلیسی بریتانیایی)

  I shall take care of everything for you.
  I shall never forget you.

  I shall make the travel arrangements. There's no need to worry.
  I shall never give up the fight for freedom.  4.  و در نهایت از فعل shall برای بیان اجتناب ناپذیر بودن اتفاق یا کاری در آینده استفاده می شود. (انگلیسی بریتانیایی)

  Man shall explore the distant regions of the universe.
  Man shall never give up the exploration of the universe.

  We shall overcome oppression.
  He shall not be held back.      Back   


    جمعه 6 آذر 1394         ساعت 10:00 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Ought to

  فعل کمکی Ought to


  از فعل کمکی ought to برای توصه کردن و نصیحت کردن استفاده می شود. بعلاوه ought to برای بیان فرضیات یا انتظارات و همچنین برای بیان احتمال قوی داشتن نیز استفاده می شود، در مواردی که انتظار چیزی می رود معمولا فرد مورد نظر لیاقت و شایستگی آن را دارد (مثال دوم). Ought not بدون حرف اضافه to برای نصیحت کسی برای عدم انجام کاری استفاده می شود. 
  • You ought to stop smoking. recommendation
  • Jim ought to get the promotion. It is expected because he deserves it.
  • This stock ought to increase in value. probability
  • Mark ought not drink so much. advice against something (notice there is no "to")

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Ought to برای توصیه و نصیحت کردن است.

  Margaret ought to exercise more.
  Margaret ought not exercise too much. It might cause injury.

  Margaret ought to have exercised more so she would be better prepared for the marathon.
  Margaret ought not have run the marathon. She wasn't in good shape.

  Margaret ought to come to the fitness center with us tonight.
  Margaret ought not stay at home in front of the TV. She should go to the fitness center with us.                    
  2. برای بیان فرضیات، احتمالات و انتظارات نیز از ought to استفاده می شود. Ought not برای توصیه به یا پیشنهاد انجام ندادن کاری استفاده می شود که در مثال های بالا آمده است. ولی در بیان فرضیات ، احتمالات، و انتظارات معمولا از حالت منفی استفاده نمی شود.

  She ought to have the package by now.

  She ought to have received the package yesterday.

  She ought to receive the package tonight.

  یادآوری:

  بیاد داشته باشید که ought to در حالت منفی حرف اضافه to را از دست می دهد و بصورت ought not استفاده می شود. ought not بیشتر در انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود و در انگلیسی آمریکایی استفاده از Should not ترجیح داده می شود.
  • You ought not smoke so much.
  • She ought not take such risks while skiing.
  • They ought not carry so much cash while traveling.     Back   

    چهارشنبه 4 آذر 1394         ساعت 09:20 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Must

  فعل کمکی Must


  Must معمولا برای بیان قطعیت بکار برده می شود. همچنین می توان از must برای بیان الزام انجام کاری یا توصیه اکید کردن نیز استفاده کرد، اگرچه انگلیسی زبان ها ترجیح می دهند برای این منظور از have to استفاده کنند. Must not برای منع کردن از انجام کاری استفاده می شود، که بسیار سختگیرانه و جدی است. برای زمانی که می خواهیم کسی را متقاعد کنیم کاری را انجام ندهد ترجیحا از should not یا ought not استفاده می کنیم.
  • This must be the right address! certainty
  • Students must pass an entrance examination to study at this school. necessity
  • You must take some medicine for that cough. strong recommendation
  • Jenny, you must not play in the street! prohibition

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل must برای بیان قطعیت است. این کاربرد فقط در زمان حال و گذشته استفاده می شود و در زمان آینده از آن انستفاده نمی شود.

  That must be Jerry. They said he was tall with bright red hair.
  That must not be Jerry. He is supposed to have red hair..

  That must have been the right restaurant. There are no other restaurants on this street.
  That must not have been the right restaurant. I guess there is another one around here somewhere.                    
  2. برای توصیه اکید کردن یعنی توصیه بصورت جدی از Must می شود، البته در انگلیسی آمریکایی ترجیحا از should بجای must استفاده می شود. ولی در هر حال برای زمان های گذشته و آینده باید از should استفاده کرد، حتی در انگلیسی انگلستان.

  You must take some time off and get some rest.
  You mustn't drink so much. It's not good for your health. 

  You should have taken some time off last week to get some rest. 
  You shouldn't have drunk so much. That caused the accident.

  You should take some time off next week to get some rest. 
  You shouldn't drink at the party. You are going to be the designated driver.

                    
  3. از دیگر کاربرد های فعل Must منع کردن انجام کاری است که بصورت منفی یعنی Must not استفاده می شود و معمولا به زمان آینده نزدیک دلالت می کند.

  You must not swim in that river. It's full of crocodiles.
  You must not forget to take your malaria medication while your are in the tropics.
  4. و در نهایت از فعل کمکی Must برای بیان لزوم انجام کاری استفاده می شود که البته در انگلیسی آمریکایی بجای Must  از have to استفاده می شود. ولی در هر حال برای جملات منفی و جملات مثبت در زمان گذشته باید از have to استفاده کرد. 

  You must have a permit to enter the national park.
  We don't have to get a permit to enter the national park.

  We had to have a permit to enter the park.
  We didn't have to get a permit to enter the national park.

  We must get a permit to enter the park next week. 
  We won't have to get a permit to enter the national park.  نکته مهم:

  Do not have to به معنی این است که نیازی نیست کاری را انجام دهید در حالی must not به معنی این است که شما نباید کاری را انجام دهید و انجام دادن آن ممنوع است. 

  You must not eat that. It is forbidden, it is not allowed.
  You don't have to eat that. You can if you want to, but it is not necessary.     Back   

    سه شنبه 3 آذر 1394         ساعت 09:18 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - might

  فعل کمکی Might


  فعل کمکی might نیز مانند فعل may اغلب برای بیان احتمال استفاده می شود. همچنین از might در جملات شرطی نیز استفاده می شود. بعلاوه از might برای پیشنهاد دادن و درخواست کردن نیز استفاده می شود که البته این کاربرد در انگلیسی آمریکایی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • Your purse might be in the living room. possibility
  • If I didn't have to work, I might go with you. conditional
  • You might visit the botanical gardens during your visit. suggestion
  • Might I borrow your pen? request

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Might بیان احتمال است.

  She might be on the bus. I think her car is having problems.
  She might not be on the bus. She might be walking home.

  She might have taken the bus. I'm not sure how she got to work.
  She might not have taken the bus. She might have walked home.

  She might take the bus to get home. I don't think Bill will be able to give her a ride.
  She might not take the bus. She might get a ride from Bill.


                    
  2. در جملات شرطی بجای فعل May از فعل کمکی Might استفاده می شود.

  If I entered the contest, I might actually win.
  Even if I entered the contest, I might not win.

  If I had entered the contest, I might actually have won.
  Even if I had entered the contest, I might not have won.

  If I entered the contest tomorrow, I might actually win. Unfortunately, I can't enter it.
  Even if I entered the contest tomorrow, I might not win.

                    
  3. از دیگر کاربرد های فعل Might پیشنهاد دادن است. برای پیشنهاد دادن با استفاده از Might فقط برای زمان گذشته و آینده استفاده می شود که در حالت گذشته شکل منفی نیز ندارد.

  You might have tried the cheese cake.

  You might try the cheesecake.
  You might not want to eat the cheese cake. It's very calorific.
  4. و در نهایت از فعل کمکی Might برای درخواست کردن استفاده می شود که معمولا به زمان آینده نزدیک دلالت می کند. این کاربرد بیشتر در انگلیسی انگلستان رایج است تا در انگلیسی آمریکایی.

  Might I have something to drink?
  Might I borrow the stapler?
     Back   

    دوشنبه 2 آذر 1394         ساعت 10:15 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - May

  فعل کمکی May


  May اغلب برای بیان احتمال استفاده می شود. همچنین از May برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن نیز مورد استفاده قرار می گیرد که البته این کاربرد کمتر استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • Cheryl may be at home, or perhaps at work. possibility
  • Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner. give permission
  • May I use your bathroom? request permission

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد May برای بیان احتمال است.

  Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.
  Jack may not be upset. Perhaps he's tired

  Jack may have been upset. I couldn't really tell if he was annoyed or upset. 
  Jack may not have been upset. Perhaps he was tired.

  Jack may get upset if you don't tell him the truth.
  Jack may not be upset, even if you don't tell him the truth.


                    
  2. کاربرد دیگر May برای اجازه دادن است. یعنی به اجازه داده شود تا کاری را انجام دهد. در زمان گذشته برای بیان اجازه دادن از Be allowed to استفاده می شود.

  You may leave the table now that you're finished with your dinner. 
  You may not leave the table. You're not finished with your dinner yet.

  You were allowed to leave the table after you finished your dinner.
  You were not allowed to leave the table because you hadn't finished your dinner.

  You may leave the table when you finish your dinner.
  You may not leave the table until you are finished with your dinner. 

                    
  3. از دیگر کاربرد May اجازه گرفتن است که معمولا به آینده نزدیک اشاره می کند و شکل منفی نیز ندارد.

  May I borrow your eraser?
  May I make a phone call?     Back   

    یکشنبه 1 آذر 1394         ساعت 10:40 بعد از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Have got to

  فعل کمکی Have got to


  Have got to برای بیان الزام و اجبار استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • Drivers have got to get a license to drive a car in the US. necessity
  • have got to be at work by 8:30 AM. obligation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Have got to برای بیان الزام انجام کاری است. یعنی لازم است که کاری را انجام داد. در حالت منفی باید از have to استفاده شود. همچنین برای زمان گذشته نیز از had to استفاده می شود.

  People have got to be on time if they want to get a seat in the crowded theater.
  People don't have to be on time to get a seat.

  You had to be on time if you wanted to get a seat in the crowded theater. 
  You didn't have to be there on time to get a seat.

  You have got to be there on time tonight if you want to get a seat in the crowded theater.
  You won't have to be there on time to get a seat.


                    
  2. یکی از استفاده های Have got to بیان اجبار برای انجام کاری در آینده است که اغلب بصورت سوال با فعل منفی استفاده می شود، و در جملات اخباری خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. مثال: نباید امروز پروژه را تمام کنیم؟

  Haven't you got to be there by 7:00. 
  Haven't you got to finish that project today.

     Back   

    شنبه 30 آبان 1394         ساعت 10:22 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Have to

  فعل کمکی Have to


  Have to برای بیان قطعیت، الزام و اجبار استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • This answer has to be correct. certainty
  • The soup has to be stirred continuously to prevent burning. necessity
  • They have to leave early. obligation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Have to برای بیان قطعیت داشتن چیزی یا موضوعی است. در جملات منفی بجای Have to از Must استفاده می شود. معمولا از این کاربرد برای زمان حال و گذشته استفاده می شود ولی برای زمان آینده از آن استفاده نمی شود.

  That has to be Jerry.They said he was tall with bright red hair.
  That must not be Jerry. They said he has blond hair not red hair.

  That has to have been the right restaurant. There were no other restaurant on the street. 
  That must not have been the right restaurant. I guess there was another one around there somewhere.


                    
  2. گاهی از have to برای بیان الزام چیزی یا انجام کاری استفاده می شود. یعنی انجام دادن کاری یا چیزی لازم است. در شکل گذشته از Had to استفاده می شود.

  She has to read four books for this literature class. 
  She doesn't have to read all the books. some are optional for extra credit

  She had to finish the first book for midterm.
  She didn't have to give a presentation to her class.

  She will have to finish the other books before the final exam.
  She won't have to take any other literature classes.  نکته مهم:

  Do not have to به معنی این است که نیازی نیست کاری را انجام دهید در حالی must not به معنی این است که شما نباید کاری را انجام دهید. 

  You must not eat that. It is forbidden, it is not allowed.
  You don't have to eat that. You can if you want to, but it is not necessary.
     Back   

    جمعه 29 آبان 1394         ساعت 09:29 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Had Better

  فعل کمکی Had better


  Had better معمولا برای توصیه کردن و پیشنهاد استفاده می شود. همچنین برای بیان یک آرزو از روی ناامیدی و هشدار دادن نیز از Had better استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.

  • You had better take your umbrella with you today. recommendation
  • That bus had better get here soon! desperate hope
  • You had better watch the way you talk to me in the future! warning

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Had better برای توصیه کردن و پیشنهاد کردن است. توجه کنید که در این کاربرد برای شکل گذشته ازShould have یا Ought to have استفاده می شود. و برای زمان حال از should یا ought to استفاده می شود.

  People should unplug toasters before they clean them..
  People shouldn't clean toasters before unplugging them first.

  You should have unplugged the toaster, before you tried to clean it. 
  You shouldn't have cleaned the toaster before unplugging it first.

  You had better unplug the toaster before you try to clean it. 
  You had better not clean the toaster until you unplug it.

                    
  2. برای هشدار دادن از Had better استفاده می شود. همچنین برای ابراز آرزو از سر ناامیدی نیز از Had better استفاده می شود. در هر دو صورت این گونه جملات معمولا به زمان آینده نزدیک دلالت می کنند.

  The movie had better end soon.      desperate hope
  They had better not be late.            desperate hope

  They had better be hear before we start dinner.    warning
  They had better not forget Tom's birthday gift.     warning  نکته:

  had better معمولا در زبان محاوره better تلفظ می شود. 

  You better take your umbrella with you today.
     Back   

    پنجشنبه 28 آبان 1394         ساعت 09:38 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Could

  فعل کمکی Could


  could برای بیان توانایی یا احتمال و همچنین برای درخواست و تقاضا استفاده می شود. همچنین در جملات شرطی از could به عنوان شکل شرطی فعل can استفاده می شود. 

  • Extreme rain could cause the river to flood the city.                  possibility  احتمال
  • Nancy could ski like a pro by the age of 11.                            past ability توانایی در گذشته
  • You could see a movie or go out to dinner.                            suggestion پیشنهاد
  • Could I use your computer to email my boss?                         request درخواست
  • We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.      conditional شرطی

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل could برای بیان احتمالات است. دقت کنید که در این کاربرد could را می توان برای هر سه زمان حال گذشته و آینده استفاده کرد.

  John could be the one who stole the money.
  Mary couldn't be the one who stole the money.

  John
  could have been the one who stole the money. 
  Mary couldn't have been the one who stole the money.

  John could go to jail for stealing the money. 
  won't be able to speak Swahili.

                    
  2. در جملات شرطی غیر واقعی بجای can  از could استفاده می شود.

  If I had more time, I could travel around the world.
  Even if I had more time, I couldn't travel around the world.

  If I had more time, I could have traveled around the world. 
  Even if I had more time, I could't have traveled around the world.

  If I had more time this winter, I could travel around the world.
  Even If I had more time this winter, I couldn't travel around the world.

                    
  3. یکی دیگر از کاربرد های could پیشنهاد دادن است. به این صورت که شما به دیگری پیشنهاد می کند که او چه کاری می تواند انجام دهد. دقت کنید که در این کاربرد استفاده از could فقط می تواند به گذشته و آینده دلالت کند و نه زمان حال، و حالت منفی نیز ندارد.

  You could have spent your vacation in Hawaii.
  You could spent your vacation in Hawaii.
  4. از could همچنین برای بیان توانایی انجام کاری در گذشته نیز استفاده می شود. دقت داشته باشید که نمی توان از جملات مثبت با could برای بیان توانایی انجام کاری در یک لحظه و نه بطور کلی استفاده کرد ولی از جملات منفی می توان استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

  I could run ten miles in my twenties.
  I couldn't run more than a mile in my twenties.

  I could speak Chinese when I was a kid. 
  I couldn't speak Swahili.

  Yesterday, I could lift the couch by myself. نادرست
  Yesterday, I couldn't lift the car by myself. درست

  6. برای درخواست و تقاضای مودبانه از could استفاده می شود. درخواست ها و تقاضا ها معمولا به آینده نزدیک دلالت دارند.

  Could I have something to drink?
  Couldn't he come with us? 

  Could I borrow your stapler?
  Couldn't you help me with this for just a second?

  یادآوری:

  could not به معنی این است که غیر ممکن است چیزی یا کاری اتفاق افتاده باشد، اما might not یعنی اینکه شما مطمئن نیستید که کاری یا چیزی اتفاق افتاده باشد.

  Jack might not have the key. Maybe he does not have the key.
  Jack could not have the key. It is impossible that he has the key.

     Back   

    چهارشنبه 27 آبان 1394         ساعت 08:34 قبل از ظهر            نظرات
تعداد کل صفحات: 2