صفت هایی که مقادیر نابرابر را توصیف می کنند

  صفت هایی که مقادیر نابرابر را توصیف می کنند

  برای مقایسه مقادیر نابرابر از ساختار زیر استفاده می شود:


  than + (اسم) + صفت نشان دهنده مقدار   صفتی که در ساختار بالا استفاده می شود بسته به قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم پس از آن متفاوت است:

  برای اسم های قابل شمارش از صفت های more و fewer استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  They have more children than we do.
  We have more customers than they do.
  Tom has fewer books than Jane.
  There are fewer houses in his village than in mine.
  You know more people than I do.
  I have visited the States more times than he has.
  I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" is understood)
  برای اسم های غیر قابل شمارش از  more  و less استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  John eats more food than Peter.
  Jim has less patience than Sam.
  You've heard more news than I have.
  He's had more success than his brother has.
  They've got less water than we have.
  I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" is understood)


     Back   

    یکشنبه 16 اسفند 1394         ساعت 09:42 قبل از ظهر            نظرات

صفت هایی که مقادیر یکسان را توصیف می کنند

  صفت هایی که مقادیر یکسان را توصیف می کنند

  برای مقایسه مقادیر یکسان از ساختار زیر استفاده می شود:


  as + (اسم) + صفت نشان دهنده مقدار + as  صفتی که در ساختار بالا استفاده می شود بسته به قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم پس از متفاوت است:

  برای اسم های قابل شمارش از صفت های many و few استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  They have as many children as we do.
  We have as many customers as they do.
  Tom has as few books as Jane.
  There are as few houses in his village as in mine.
  You know as many people as I do.
  I have visited the States as many times as he has.
  I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" is understood)
  برای اسم های غیر قابل شمارش از  as much و as little استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  John eats as much food as Peter.
  Jim has as little patience as Sam.
  You've heard as much news as I have.
  He's had as much success as his brother has.
  They've got as little water as we have.
  I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" is understood)


     Back   

    جمعه 23 بهمن 1394         ساعت 11:34 قبل از ظهر            نظرات

مقایسه خصوصیات

  مقایسه خصوصیات در زبان انگلیسی

  برای مقایسه خصوصیات دو چیز با یکدیگر ساختار های مشخصی وجود دارد. زمانی که این خصوصیات ها یکسان باشند مقایسه آنها نیز ساده است برای این منظور از الگوی زیر استفاده می شود:


  as + صفت توصیف کننده آن خصوصیت + as

  Tom is as tall as his brother.
  I am as hungry as you are.
  Sally is as nice as Jane.


  زمانی که این خصوصیات با یکدیگر یکسان نباشند سه ساختار برای مقایسه وجود دارد که هر سه به یک معنا هستند. 

                                                                                as + صفت توصیفی + not as
  (استفاده این ساختار با بعضی از صفت ها متدوال تر است) as + صفت توصیفی + less
    (در این ساختار ترتیب اسم ها مهم است چرا که معنا عوض می شود) than + صفت برتر

  Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
  Mont Blanc is less high than Mount Everest.
  Mont Blanc is lower than Mount Everest.
  Mount Everest is higher than Mont Blanc.
  Norway is not as sunny as Thailand.
  Norway is less sunny than Thailand.
  Thailand is sunnier than Norway.
  Norway is cloudier than Thailand.
    پنجشنبه 22 بهمن 1394         ساعت 09:51 بعد از ظهر            نظرات

صفت برتر و برترین در زبان انگلیسی

  صفت برتر و برترین در زبان انگلیسی


  صفت برتر:
  برای مقایسه توصیفی دو چیز با یکدیگر از صفت برتر استفاده می شود. ساختار استفاده از صفت برتر در جمله به شکل زیر است: (در بعضی از جملات اسم دوم دیگر استفاده نمی شود زیرا معنی آن در جمله نهفته است مانند مثال آخر)

  اسم دوم + than + صفت برتر + فعل + اسم اول

  • My house is larger than hers.
  • This box is smaller than the one I lost.
  • Your dog runs faster than Jim's dog.
  • The rock flew higher than the roof.
  • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" is understood)

  صفت برترین:
  از صفت برترین برای مقایسه یک چیز با چندین چیز دیگر استفاده می شود. به بیان دیگر صفت برترین نشان دهنده این است که آن صفت در بالاترین یا پایین ترین حد خود قرار دارد (مانند: بهترین، کوتاه ترین، بزرگ ترین و ....). صفت های برترین در جمله معمولا بشکل زیر استفاده می شوند:

  اسم + صفت برترین + the + فعل + اسم

  • My house is the largest one in our neighborhood.
  • This is the smallest box I've ever seen.
  • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
  • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

  درست کردن صفت برتر  برترین:
  درست کردن صفت برتر و برترین بسیار ساده است و شکل آن بستگی به تعداد سیلاب صفت اصلی دارد.

  صفت های تک سیلابی:
  برای صفت برتر er و برای صفت برترین est به صفت اصلی اضافه می کنیم. اگر صفتی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن حرف حروف صدادار کوتاه باشد، آن حرف بیصدا دوبار نوشته می شود.  
  صفتصفت برترصفت برترین
  talltallertallest
  fatfatterfattest
  bigbiggerbiggest
  sadsaddersaddest


  صفت های دو سیلابی:
  در صفت های دو سیلابی، صفت برتر یا با اضافه کردن er درست می شود یا با افزودن کلمه more قبل از صفت. صفت برترین نیز یا با اضافه کردن est به پایان صفت درست می شود و یا با اضافه کردن کلمه most قبل از صفت. در بسیاری از موارد هر دو روش درست هستند اما همیشه یکی از این دو متدوال تر است. در صفت های دو سیلابی همیشه استفاده کردن از more و most مطمئن تر است. در صفت هایی که به حرف y ختم می شوند با اضافه کردن er و est، حرف y نیز به i تبدیل می شود. 
  صفتصفت برترصفت برترین
  happyhappierhappiest
  simplesimplersimplest
  busybusierbusiest
  tiltedmore tiltedmost tilted
  tangledmore tangledmost tangled

  صفت های سه یا بیشتر از سه سیلابی:
  صفت برتر و برترین به ترتیب با اضافه کردن more و most قبل از صفت درست می شود. 
  صفتصفت برترصفت برترین
  importantmore importantmost important
  expensivemore expensivemost expensive

  صفت های بی قاعده:
  صفت های زیر شکل برتر و برترین خاصی دارند و از قاعده ای پیروی نمی کنند. 

  صفتصفت برترصفت برترین
  goodbetterbest
  badworseworst
  littlelessleast
  muchmoremost
  farfurther / fartherfurthest / farthest

  • Today is the worst day I've had in a long time.
  • You play tennis better than I do.
  • This is the least expensive sweater in the store.
  • This sweater is less expensive than that one.
  • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
     Back   

    جمعه 16 بهمن 1394         ساعت 09:01 قبل از ظهر            نظرات

ترتیب صفت ها در زبان انگلیسی

  ترتیب صفت ها در زبان انگلیسی

  زمانی که بیش از یک صفت در جمله استفاده شود ترتیب این صفت ها بستگی به نقش آنها دارد. معمولا ترتیب صفت ها به ترتیب از چپ به راست بصورت زیر است:

  اسم +  جنس  +  اصالت  +  رنگ  +  شکل  +  سن  +  دما  +  اندازه  +  نظر/ارزش  +  کمیت
   
  انواع صفت ها از نظر نقشمثال ها
  کمیتfour, ten, a few, several
  نظرdelicious, charming, beautiful
  اندازهtall, tiny, huge
  دماhot, cold
  سنold, young, new, 14-year-old
  شکلsquare, round
  رنگred, purple, green
  اصالتSwedish, Victorian, Chinese
  جنسglass, silver, wooden  They have a lovely old red post-box.
  The playroom has six small round plastic tables.
  I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  It was a beautiful cold day.
    پنجشنبه 1 بهمن 1394         ساعت 12:17 بعد از ظهر            نظرات

صفت چیست؟

  صفت ها و کابرد های آنها در زبان انگلیسی

  صفت ها کلماتی هستند که برای توصیف جنبه های مختلف اسم ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

  صفت ها برای توصیف احساسات و یا کیفیت استفاده می شوند. 
  He is a lonely man.
  They are honest.

  صفت ها برای توصیف ملیت یا اصلیت توصیف می شوند. 
  I heard a French song.
  This clock is German.
  Our house is Victorian.

  صفت ها اطلاعات بیشتری در مورد خصوصیات اسم ها می دهند. 
  That is a flashy car.
  The knife is sharp.

  صفت ها برای بیان سن نیز استفاده می شوند. 
  He's a young man.
  My coat is old.

  صفت ها می توانند اطلاعاتی در مورد سایز و اندازه داشته باشند.
  John is a tall man.
  This film is long.

  صفت ها می توانند رنگ چیزی را توصیف کنند.
  Paul wore a red shirt.
  The sunset was crimson.

  صفت ها می توانند اطلاعاتی در مورد جنس یک چیز داشته باشند.
  The table is wooden.
  She wore a cotton dress.

  صفت ها می توانند شکل اشیاء را توصیف کنند. 
  I sat at a round table.
  The envelope is square.

  صفت ها می توانند توصیف کننده نظرات گوینده در مورد یک چیز باشند. 
  That was a fantastic film.
  Grammar is complicated.

     Back   

    یکشنبه 27 دی 1394         ساعت 11:19 قبل از ظهر            نظرات

مالکیت در گرامر زبان انگلیسی

  مالکیت در گرامر زبان انگلیسی

  برای نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی از آپوستروف + s استفاده می  شود. به کلمه ای که مالکیت چیزی را دارد آپوستروف + s استفاده می کنیم و سپس آن چیزی که می خواهیم مالکیتش را مشخص کنیم می آوریم. اگر کلمه ای جمع باشد یا به s ختم شود تنها به آن کلمه آپوستروف اضافه می کنیم و دیگر s به آن اضافه نمی کنیم.  

  the car of John = John's car
  the room of the girls = the girls' room
  clothes for men = men's clothes
  the boat of the sailors = the sailors' boat
  برای اسم های اشخاص که به s ختم می شوند هم از آپوستروف + s می توان استفاده کرد و هم از آپوستروف تنها، که البته شکل اول متداول تر است. برای تلفظ نیز به آن اسم، صدای /iz/ اضافه می شود. 
  Thomas's book (or Thomas' book)
  James's shop (or James' shop)
  the Smiths's house (or the Smiths' house)


  کاربرد های مالکیت
  تعلق داشتن و مالکیت متداول ترین ارتباطی است که از طریق مالکیت با آپوستروف s بیان می شود.   
  John owns a car. = It is John's car.
  America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.


  مالکیت همچنین برای محل کار، درس خواندن یا محلی که شخص در آن وقت می گذراند نیز استفاده می شود. 
  John goes to this school. = This is John's school.
  John sleeps in this room. = This is John's room.


  با مالکیت می توان ارتباط بین افراد را نیز مشخص کرد.  
  John's mother is running late.
  Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.


  از مالکیت همچنین می توان برای مالکیت مفاهیم انتضاعی نیز استفاده کرد. 
  John's patience is running out.
  The politician's hypocrisy was deeply shocking.

  برخی عبارت ها نیز هستند که ثابتند و از مالکیت در آنها استفاده می شود. 
  a day's work
  a month's pay
  today's newspaper
  in a year's time
  For God's sake! (= exclamation of exasperation)
  a stone's throw away (= very near)
  at death's door (= very ill)
  in my mind's eye (= in my imagination)

  از مالکیت همچنین برای اشاره به مغازه، رستوران، کلیسا، دانشکده نیز استفاده می شود به این شکل که با اضافه کردن آپوستروف + s به نام صاحب یا عنوان آن مکان دیگر اسم خود آن مکان گفته نمی شود. 
  Shall we go to Luigi's for lunch?
  I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
  Is Saint Mary's an all-girls school?
     Back   

    شنبه 26 دی 1394         ساعت 09:18 قبل از ظهر            نظرات

ملیت ها در زبان انگلیسی

  ملیت ها در زبان انگلیسی

  قواعد درست کردن اسم و صفت ملیت ها در انگلیسی همیشه کار ساده ای نیست. برای بعضی از ملیت ها که به ese- یا ish- ختم می شوند، می توان با استفاده از فعل جمع به کل مردم آن ملیت اشاره کرد. صفت ملیت ها همچنین گاهی به معنی زبانی است که در آن کشور صحبت می شود، البته همیشه این طور نیست.  
  Country: I live in Japan.
  Adjective: He likes Japanese food.
  Origins: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  Language: She speaks Japanese.
  Describing a group: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  Describing a group: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.


  در جدول های زیر صفت ها و اسم ملیت ها برای کشور ها و مناطق مختلف آورده شده است. بعضی از کلمات با ستاره مشخص شده اند و دلیل آن این است که استفاده از این کلمات حالت توهین یا تحقیر را برای مردم آن کشور و منطقه القا می کند که این امر می تواند ناشی از دلایل تاریخی یا سیاسی باشد. برای توهین آمیز نبودن از کلمات یا عبارات داخل پرانتز استفاده می شود. 
  منطقه جغرافیایی / قارهصفتاسم
  Africa
  Africanan African* (an African person, someone from Africa)
  Asia
  Asianan Asian* (an Asian person, someone from Asia)
  Europe
  Europeana European
  Central America
  Central Americana Central American
  Middle East
  Middle Easterna Middle Easterner
  North Africa
  North Africana North African
  South America
  South Americana South American
  Southeast AsiaSoutheast Asiana Southeast Asian person
  کشور یا منطقهصفت ملیتاسم ملیت
  AfghanistanAfghanan Afghan
  AlgeriaAlgerianan Algerian
  ArgentinaArgentinean Argentine
  AustriaAustrianan Austrian
  AustraliaAustralianan Australian
  BangladeshBangladeshia Bangladeshi
  BelgiumBelgiana Belgian
  Bosnia and HerzegovinaBosnian/Herzegoviniana Bosnian/a Herzegovinian
  BrazilBraziliana Brazilian
  BritainBritisha Briton (informally: a Brit)
  BulgariaBulgariana Bulgarian
  CanadaCanadiana Canadian
  Central African RepublicCentral Africana Central African
  ChinaChinesea Chinese person
  ColombiaColombiana Colombian
  Costa RicaCosta Ricana Costa Rican
  CroatiaCroatiana Croat
  the Czech RepublicCzecha Czech person
  DenmarkDanisha Dane
  EcuadorEcuadorianan Ecuadorian
  EgyptEgyptianan Egyptian
  EnglandEnglishan Englishman/Englishwoman
  FinlandFinnisha Finn
  FranceFrencha Frenchman/Frenchwoman
  GermanyGermana German
  GreeceGreeka Greek
  HollandDutcha Dutchman/Dutchwoman
  HungaryHungariana Hungarian
  IcelandIcelandican Icelander
  IndiaIndianan Indian
  IndonesiaIndonesianan Indonesian
  IranIranianan Iranian
  IraqIraqian Iraqi
  IrelandIrishan Irishman/Irishwoman
  IsraelIsraelian Israeli
  ItalyItalianan Italian
  JapanJapanesea Japanese person
  JordanJordaniana Jordanian
  KenyaKenyana Kenyan
  LibyaLibyana Libyan
  MadagascarMalagasya Malagasy
  MalaysiaMalaysiana Malaysian
  MexicoMexicana Mexican* (someone from Mexico)
  MoroccoMoroccana Moroccan
  New ZealandNew Zealanda New Zealander
  NigeriaNigeriana Nigerian
  NorwayNorwegiana Norwegian
  OmanOmanian Omani
  PakistanPakistania Pakistani* (someone from Pakistan)
  ParaguayParaguayana Paraguayan
  PeruPeruviana Peruvian
  The PhilippinesPhilippinea Filipino* (someone from the Philippines)
  PolandPolisha Pole* (someone from Poland, a Polish person)
  PortugalPortuguesea Portuguese person
  RomaniaRomaniana Romanian
  RussiaRussiana Russian
  Saudi ArabiaSaudi, Saudi Arabiana Saudi, a Saudi Arabian
  ScotlandScottisha Scot
  SenegalSenegalesea Senegalese person
  SingaporeSingaporeana Singaporean
  SlovakiaSlovaka Slovak
  South AfricaSouth Africana South African
  SpainSpanisha Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
  SudanSudanesea Sudanese person
  SwedenSwedisha Swede
  SwitzerlandSwissa Swiss person
  SyriaSyriana Syrian
  ThailandThaia Thai person
  TunisiaTunisiana Tunisian
  TurkeyTurkisha Turk
  TurkmenistanTurkmena Turkmen / the Turkmens
  UkraineUkraniana Ukranian
  The United Arab EmiratesEmiratian Emirati
  The United StatesAmericanan American
  UruguayUruguayana Uruguayan
  VietnamVietnamesea Vietnamese person
  ZimbabweZimbabweana Zimbabwean
  نام بعضی از شهر ها را نیز می توان بصورت اسم و صفت استفاده کرد که البته کمتر مورد استفاده هستند بخصوص شکل اسمی آنها که اختلاف بر سر انها زیاد است چون که شکل های مختلفی دارند. در جدول زیر بعضی از این شهر ها بهمراه صفت و اسم آمده اند. 
  شهرصفتاسم
  ParisParisiana Parisian
  New YorkNew Yorka New Yorker
  SydneySydneya Sydney-sider
  LondonLondona Londoner
  São PauloSão Pauloa Paulistano
  New DelhiNew Delhia Delhiite
  Cape TownCape Towna Capetonian     Back   

    جمعه 25 دی 1394         ساعت 09:56 قبل از ظهر            نظرات

بزرگ نویسی اولین حرف کلمات در انگلیسی

  کلمات با حروف اول بزرگ در زبان انگلیسی

  حروف اول بعضی از کلمات در انگلیسی، با توجه به اسم خاص بودن و جایگاه آن ها در جمله بصورت بزرگ نوشته می شوند. اولین حرف کلمات زیر باید بصورت بزرگ نوشته شوند.

  کلماتی که در ابتدای جمله هستند: 
  Dogs are noisy.
  Children are noisy too.

  ضمیر اول شخص مفرد ( ):
  Yesterday, I went to the park.
  He isn't like I am.

  اسم یا عنوان اشخاص (اسم خاص):
  Winston Churchill
  Marilyn Monroe
  the Queen of England
  the President of the United States
  the Headmaster of Eton
  Doctor Mathews
  Professor Samuels

   عنوان کتاب، فیلم یا آثار:
  War and Peace
  The Merchant of Venice
  Crime and Punishment
  Spider Man II

  اسم ماه های سال: 
  January
  July
  February
  August

  اسم فصل های سال: 
  Spring
  Summer
  Autumn
  Winter

  اسم تعطیلات: 
  Christmas
  Easter
  New Year's Day
  Thanksgiving Day

  اسم کشور ها و قاره ها: 
  America
  England
  Scotland
  China

  اسم مناطق، ایالت ها و بخش ها: 
  Sussex
  California
  Provence
  Tuscany

  اسم شهرها و روستا ها: 
  London
  Cape Town
  Florence
  Vancouver
  اسم رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها: 
  the Atlantic
  the Pacific
  Lake Victoria
  the Rhine
  the Thames
  اسم مناطق و پدیده های جغرافیایی مانند رشته کوه ها، دشت ها و .... : 
  the Himalayas
  the Alps
  the Sahara
  صفت های نشان دهنده ملیت ها: 
  French music
  Australian animals
  German literature
  Arabic writing
  اسم جمع برای ملیت ها، بعنوان مثال فرانسوی ها، آلمانی ها: 
  the French
  the Germans
  the Americans
  the Chinese

  :اسم زبان ها
  I speak Chinese.
  He understands English.

  :اسم خیابان ها، ساختمان ها و پارک ها
  Park Lane
  Sydney Opera House
  Central Park
  the Empire State Building
  Wall Street


     Back   


    پنجشنبه 24 دی 1394         ساعت 12:02 بعد از ظهر            نظرات

اسم های مرکب در انگلیسی

  اسم های مرکب در زبان انگلیسی

  اسم های مرکب از ترکیب دو اسم ساده با هم تشکیل می شوند. این نوع شکل گیری از اسم ها بسیار مرسوم است و بسیاری از کلمات جدید به این شکل درست می شوند. اسم های مرکب از دو بخش درست می شوند که بخش اول اطلاعاتی در مورد نوع یا هدف شئ یا شخص می دهد، و بخش دوم خود آن شئ یا شخص را بیان می کند. معمولا معنی کلمات مرکب متفاوت از معنی دو بخش تشکیل دهنده آن است یا آنکه معنی دقیق تری از آنها دارد. به مثال ها دقت کنید. 

  بخش اول، نوع یا هدف بخش دوم، شئ یا شخصاسم مرکب
  policemanpoliceman
  boyfriendboyfriend
  watertankwater tank
  dinningtabledining-table  همانطور که در مثال های بالا مشخص است بعضی از اسم های مرکب بصورت یک کلمه نوشته می شوند، بعضی بصورت دو کلمه جدا و بعضی دیگر با یک خط تیره بین دو بخش کلمه نوشته می شوند. در این باره هیچ قانون خاصی وجود ندارد اما اکثر اسم های مرکب متداول بصورت یک کلمه نوشته می شوند و اسم های دیگر بصورت دو کلمه، و تعداد کمتری از اسم های مرکب با خط تیره بین اسم ها نوشته می شوند. 
  اسم هایی که دو بخش اسم های مرکب را تشکیل می دهند،  می توانند نقش های اسمی متفاوتی داشته باشند. در جدول زیر این نقش های اسم و چند مثال از آنها آورده شده است.

  نقش بخش های
  تشکیل دهنده اسم مرکب
  مثال ها
  اسم + اسمbedroom
  water tank
  motorcycle
  printer cartridge  اسم + فعلrainfall
  haircut
  train-spotting  اسم + قیدhanger-on
  passer-by  فعل + اسمwashing machine
  driving licence
  swimming pool  فعل + قیدlookout
  take-off
  drawback  قید + اسمonlooker
  bystander  صفت + فعلdry-cleaning
  public speaking  صفت + اسمgreenhouse
  software
  redhead  قید + فعلoutput
  overthrow
  upturn
  input


  تلفظ
  در تلفظ، استرس یا شدت بیان بسیار اهمیت دارد، چرا که استرس اسم های مرکب باعث تمایز آنها از گروه های اسمی صفت + اسم است. در اسم های مرکب استرس معمولا بر روی کلمه اول است. در این موارد، تغییر استرس باعث تغییر معنایی می شود. به مثال های زیر دقت کنید. 

  a 'greenhouse = اسم مرکب، به معنی گلخانه
  a green 'house = صفت + اسم، به معنی خانه سبز

  a 'bluebird = اسم مرکب، به معنی نوعی پرنده 
  a blue 'bird = صفت + اسم، به معنی هر پرنده ای که به رنگ آبی باشد


     Back   

    چهارشنبه 23 دی 1394         ساعت 11:58 قبل از ظهر            نظرات

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

  ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

  ضمیر ها نامعین به شخص، مکان یا شئ مشخصی اشاره نمی کنند. در زبان انگلیسی از کنار هم آمدن  any, some, every, no
  و کلمات دیگر مثل one, body, where, thing ضمایر نامعین درست می شود. 
   شخصمکانشئ
  همهeveryone
  everybody
  everywhereeverything
  بخشی از، معنی مثبتsomeone
  somebody
  somewheresomething
  بخشی از، معنی منفیanyone
  anybody
  anywhereanything
  هیچno one
  nobody
  nowherenothing  ضمایر نامعینی که از some و any درست شده اند برای توصیف مقادیر نامشخص و ناتمام (بعضی، هر....) استفاده می شوند. جایگاه ضمایر نا معین در جمله درست مانند جایگاه اسم در جمله است. 
  اسمضمایر نامعین
  I would like to go to Paris this summer.I would like to go somewhere this summer.
  Jim gave me this book.Someone gave me this book.
  I won't tell your secret to Sam.I won't tell your secret to anyone.
  I bought my school supplies at the mall.
  I bought everything at the mall.  جملات مثبت
  در جملات مثبت، ضمایر درست شده از some به مقادیر نامشخص از چیزی اشاره می کنند، ضمایر درست شده از every برای اشاره به مقادیر کامل از چیزی استفاده می شوند، و ضمایر درست شده با no به نبود چیزی دلالت می کنند. ضمایر درست شده از no معنای منفی دارند ولی در جملات مثبت استفاده می شوند و در جملاتی که not وجود دارد استفاده نمی شوند.  

  Everyone is sleeping in my bed.
  Someone is sleeping in my bed.
  No one is sleeping in my bed.
  I gave everything to Sally.
  He saw something in the garden.
  There is nothing to eat.
  I looked everywhere for my keys.
  Keith is looking for somewhere to live.
  There is nowhere as beautiful as Paris.

  any در ضمایر نامعین که در جملات مثبت استفاده شده اند، تقریبا به معنی every استفاده می شود: هر کسی، هر جایی، هر چیزی، .... .

  They can choose anything from the menu.
  You may invite anybody you want to your birthday party.
  We can go anywhere you'd like this summer.
  He would give anything to get into Oxford.
  Fido would follow you anywhere.


  جملات منفی
  در جملات منفی فقط از ضمایری استفاده می شود که با any درست شده باشند. 
  I don't have anything to eat.
  She didn't go anywhere last week.
  I can't find anyone to come with me.


  ضمایر ملکی
  بسیاری از جملات منفی که در آنها ضمایر نامعین درست شده از any استفاده شده است را می توان بصورت جمله مثبت با استفاده از ضمایر نامعین درست شده از no نوشت. اما معنی آنها کمی تفاوت دارد. در جملاتی که ضمایر نامعین درست شده از no استفاده شده است معنی منفی جمله بیشتر و قویتر است و می تواند از نظر احساسی می تواند نشانگر تدافعی صحبت کردن، ناامیدانه صحبت کردن، خشمگین صحبت کردن یا غیره باشد. 
  I don't know anything about it. = خنثی
  I know nothing about it. = تدافعی
  I don't have anybody to talk to. = خنثی
  I have nobody to talk to. = نا امیدانه
  There wasn't anything we could do. = خنثی
  There was nothing we could do. = تدافعی،عصبانی


  جملات سوالی منفی
  از ضمایر نامعینی که با استفاده از any, every, some درست شده باشند در جملات سوالی منفی می توان استفاده کرد.
  در سوال هایی که با ضمایر نامعین شامل every و any پرسیده شوند، کسی که سوال را می پرسد واقعا جواب سوال را نمی داند.
  Is there anything to eat?
  Did you go anywhere last night?
  Is everyone here?
  Have you looked everywhere?


  در سوال های بالا اگر سوال به صورت منفی پرسیده شود گوینده انتظار دارد که پاسخ منفی بشنود. 
  Isn't there anything to eat?
  Didn't you go anywhere last night?
  Isn't everyone here?
  Haven't you looked everywhere?   اما در سوال هایی که با ضمایر نامعین شامل some پرسیده شوند، کسی که سوال را می پرسد پاسخ سوال را می داند یا به آن شک دارد. این سوال های سوال واقعی نیستند و گاهی برای پیشنهاد دادن یا دعوت کردن استفاده می شوند. کسی که از این نوع سوال می پرسد انتظار دارد پاسخ مثبت بشنود. 
  Are you looking for someone?
  Have you lost something?
  Are you going somewhere?
  Could somebody help me, please? = درخواست
  Would you like to go somewhere this weekend? = دعوت

  اگر سوال های فوق بصورت منفی پرسیده شوند کسی که سوال می پرسد بسیار مطمئن است که پاسخ مثبت می شنود. 
  Aren't you looking for someone?
  Haven't you lost something?
  Aren't you going somewhere?
  Couldn't somebody help me, please?
  Wouldn't you like to go somewhere this weekend?


     Back   

    شنبه 19 دی 1394         ساعت 05:44 بعد از ظهر            نظرات

ضمایر در زبان انگلیسی

  ضمایر در زبان انگلیسی

  ضمیر ها جایگزین اسم می شوند. ضمیر ها با توجه به دو عامل جایگزین اسم می شوند: اسمی که جایگزین آن می شوند و نقشی که آن اسم در جمله دارد. در زبان انگلیسی ضمیر فقط برای سوم شخص مفرد، حالت های مذکر و مونث دارد. ضمایر مورد استفاده برای دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع به یک شکل هستند و فقط در نوع ضمایر انعکاسی با هم تفاوت دارند. جدول زیر تمام ضمایر را در زبان انگلیسی نشان می دهد. 

   ضمایر
  فاعلی
  ضمایر
  مفعولی
  صفت های
  ملکی
  ضمایر
  ملکی
  ضمایر
  انعکاسی
  اول شخص مفردImemyminemyself
  دوم شخص مفردyouyouyouryoursyourself
  سوم شخص مفرد، مذکرhehimhishishimself
  سوم شخص مفرد، مؤنثsheherherhersherself
  سوم شخص مفرد، خنثیititits itself
  اول شخص جمعweusouroursourselves
  دوم شخص جمعyouyouyouryoursyourselves
  سوم شخص جمعtheythemtheirtheirsthemselves


  ضمایر فاعلی
  ضمایر فاعلی جایگزین اسم هایی می شوند که در جمله نقش فاعلی دارند. از ضمیر سوم شخص مفرد it برای جلوگیری از تکرار اسم یک شئ در جمله استفاده می شود. 

  I am 16.
  You seem lost.
  Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
  This table is old. It needs to be repainted.
  We aren't coming.
  They don't like pancakes.

  ضمایر مفعولی 
  ضمایر مفعولی جایگزین اسم هایی می شوند که در جمله نقش مفعول مستقیم یا غیر مستقیم دارند.

  Give the book to me.
  The teacher wants to talk to you.
  Jake is hurt because Bill hit him.
  Rachid received a letter from her last week.
  Mark can't find it.
  Don't be angry with us.
  Tell them to hurry up!


  صفت های ملکی (حروف تعریف)
  صفت های ملکی ضمیر نیستند بلکه نقش حرف تعریف را دارند. با این حال یاد گرفتن آنها همراه با ضمایر می تواند مفید باشد چرا که از نظر شکل شبیه ضمیر های ملکی هستند. صفت های ملکی نقش صفت دارند بنابراین قبل از اسمی که آن را توصیف می کنند می آیند. صفت های ملکی جایگزین اسم نمی شوند.
  Did mother find my shoes?
  Mrs. Baker wants to see your homework.
  Can Jake bring over his baseball cards?
  Samantha will fix her bike tomorrow.
  The cat broke its leg.
  This is our house.
  Where is their school?


  ضمایر ملکی
  ضمایر ملکی بجای اسم هایی می آیند که بخواهند مالکیت آنها را مشخص کنند. این اسم ها می توانند هم در نقش فاعل و هم در نقش مفعول در جمله استفاده شوند. برای فهمیدن اینکه این ضمایر به چه چیزی دلالت می کنند باید از خود جمله یا جمله های قبل یا بعد این را استنباط کرد. در زیر در مثال آخر منظور از Theirs ماشین آنها است چرا که در ادامه جمله حرف از پارک کردن در گاراژ مطرح می شود. 
  This bag is mine.
  Yours is not blue.
  That bag looks like his.
  These shoes are not hers.
  That car is ours.
  Theirs is parked in the garage.


  ضمایر انعکاسی
  ضمایر انعکاسی دو کاربرد دارند: 
  یکی از کاربرد های ضمایر انعکاسی زمانی است که مفعول مستقیم یا غیر مستقیم جمله خود فاعل جمله باشد. فقط بعضی از فعل ها هستند که می توانند ضمایر انعکاسی با این کاربرد داشته باشند. در این جملات ضمایر انعکاسی را نمی توان حذف کرد زیرا جمله از نظر دستوری به هم خواهد ریخت. 
  I told myself to calm down.
  You cut yourself on this nail?
  He hurt himself on the stairs.
  She found herself in a dangerous part of town.
  The cat threw itself under my car!
  We blame ourselves for the fire.
  The children can take care of themselves.


  کاربرد دیگر ضمایر انعکاسی تاکید کردن بر فاعل جمله است. در این موارد ضمایر انعکاسی در نقش مفعول جمله نیستند. اگر ضمایر انعکاسی در این جملات حذف شود معنای جمله تغییر نمی کند و جمله از نظر دستوری مشکلی نخواهد داشت، البته با حذف ضمیر انعکاسی تاکید بر فاعل به عنوان انجام دهنده فعل برداشته خواهد شد. در این گونه جملات ضمایر انعکاسی می توانند مستقیما پس از فاعل یا در آخر جمله بیایند. 
  I made these cookies myself.
  You yourself asked Jake to come.
  The Pope himself pardoned Mr. Brown.
  My teacher didn't know the answer herself.
  The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
  We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
  They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.

     Back   

    چهارشنبه 16 دی 1394         ساعت 11:09 قبل از ظهر            نظرات
تعداد کل صفحات: 6