افعال کمکی - Have got to

  فعل کمکی Have got to


  Have got to برای بیان الزام و اجبار استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • Drivers have got to get a license to drive a car in the US. necessity
  • have got to be at work by 8:30 AM. obligation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Have got to برای بیان الزام انجام کاری است. یعنی لازم است که کاری را انجام داد. در حالت منفی باید از have to استفاده شود. همچنین برای زمان گذشته نیز از had to استفاده می شود.

  People have got to be on time if they want to get a seat in the crowded theater.
  People don't have to be on time to get a seat.

  You had to be on time if you wanted to get a seat in the crowded theater. 
  You didn't have to be there on time to get a seat.

  You have got to be there on time tonight if you want to get a seat in the crowded theater.
  You won't have to be there on time to get a seat.


                    
  2. یکی از استفاده های Have got to بیان اجبار برای انجام کاری در آینده است که اغلب بصورت سوال با فعل منفی استفاده می شود، و در جملات اخباری خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. مثال: نباید امروز پروژه را تمام کنیم؟

  Haven't you got to be there by 7:00. 
  Haven't you got to finish that project today.

     Back   

    شنبه 30 آبان 1394         ساعت 10:22 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Have to

  فعل کمکی Have to


  Have to برای بیان قطعیت، الزام و اجبار استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • This answer has to be correct. certainty
  • The soup has to be stirred continuously to prevent burning. necessity
  • They have to leave early. obligation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Have to برای بیان قطعیت داشتن چیزی یا موضوعی است. در جملات منفی بجای Have to از Must استفاده می شود. معمولا از این کاربرد برای زمان حال و گذشته استفاده می شود ولی برای زمان آینده از آن استفاده نمی شود.

  That has to be Jerry.They said he was tall with bright red hair.
  That must not be Jerry. They said he has blond hair not red hair.

  That has to have been the right restaurant. There were no other restaurant on the street. 
  That must not have been the right restaurant. I guess there was another one around there somewhere.


                    
  2. گاهی از have to برای بیان الزام چیزی یا انجام کاری استفاده می شود. یعنی انجام دادن کاری یا چیزی لازم است. در شکل گذشته از Had to استفاده می شود.

  She has to read four books for this literature class. 
  She doesn't have to read all the books. some are optional for extra credit

  She had to finish the first book for midterm.
  She didn't have to give a presentation to her class.

  She will have to finish the other books before the final exam.
  She won't have to take any other literature classes.  نکته مهم:

  Do not have to به معنی این است که نیازی نیست کاری را انجام دهید در حالی must not به معنی این است که شما نباید کاری را انجام دهید. 

  You must not eat that. It is forbidden, it is not allowed.
  You don't have to eat that. You can if you want to, but it is not necessary.
     Back   

    جمعه 29 آبان 1394         ساعت 09:29 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Had Better

  فعل کمکی Had better


  Had better معمولا برای توصیه کردن و پیشنهاد استفاده می شود. همچنین برای بیان یک آرزو از روی ناامیدی و هشدار دادن نیز از Had better استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.

  • You had better take your umbrella with you today. recommendation
  • That bus had better get here soon! desperate hope
  • You had better watch the way you talk to me in the future! warning

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Had better برای توصیه کردن و پیشنهاد کردن است. توجه کنید که در این کاربرد برای شکل گذشته ازShould have یا Ought to have استفاده می شود. و برای زمان حال از should یا ought to استفاده می شود.

  People should unplug toasters before they clean them..
  People shouldn't clean toasters before unplugging them first.

  You should have unplugged the toaster, before you tried to clean it. 
  You shouldn't have cleaned the toaster before unplugging it first.

  You had better unplug the toaster before you try to clean it. 
  You had better not clean the toaster until you unplug it.

                    
  2. برای هشدار دادن از Had better استفاده می شود. همچنین برای ابراز آرزو از سر ناامیدی نیز از Had better استفاده می شود. در هر دو صورت این گونه جملات معمولا به زمان آینده نزدیک دلالت می کنند.

  The movie had better end soon.      desperate hope
  They had better not be late.            desperate hope

  They had better be hear before we start dinner.    warning
  They had better not forget Tom's birthday gift.     warning  نکته:

  had better معمولا در زبان محاوره better تلفظ می شود. 

  You better take your umbrella with you today.
     Back   

    پنجشنبه 28 آبان 1394         ساعت 09:38 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Could

  فعل کمکی Could


  could برای بیان توانایی یا احتمال و همچنین برای درخواست و تقاضا استفاده می شود. همچنین در جملات شرطی از could به عنوان شکل شرطی فعل can استفاده می شود. 

  • Extreme rain could cause the river to flood the city.                  possibility  احتمال
  • Nancy could ski like a pro by the age of 11.                            past ability توانایی در گذشته
  • You could see a movie or go out to dinner.                            suggestion پیشنهاد
  • Could I use your computer to email my boss?                         request درخواست
  • We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.      conditional شرطی

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل could برای بیان احتمالات است. دقت کنید که در این کاربرد could را می توان برای هر سه زمان حال گذشته و آینده استفاده کرد.

  John could be the one who stole the money.
  Mary couldn't be the one who stole the money.

  John
  could have been the one who stole the money. 
  Mary couldn't have been the one who stole the money.

  John could go to jail for stealing the money. 
  won't be able to speak Swahili.

                    
  2. در جملات شرطی غیر واقعی بجای can  از could استفاده می شود.

  If I had more time, I could travel around the world.
  Even if I had more time, I couldn't travel around the world.

  If I had more time, I could have traveled around the world. 
  Even if I had more time, I could't have traveled around the world.

  If I had more time this winter, I could travel around the world.
  Even If I had more time this winter, I couldn't travel around the world.

                    
  3. یکی دیگر از کاربرد های could پیشنهاد دادن است. به این صورت که شما به دیگری پیشنهاد می کند که او چه کاری می تواند انجام دهد. دقت کنید که در این کاربرد استفاده از could فقط می تواند به گذشته و آینده دلالت کند و نه زمان حال، و حالت منفی نیز ندارد.

  You could have spent your vacation in Hawaii.
  You could spent your vacation in Hawaii.
  4. از could همچنین برای بیان توانایی انجام کاری در گذشته نیز استفاده می شود. دقت داشته باشید که نمی توان از جملات مثبت با could برای بیان توانایی انجام کاری در یک لحظه و نه بطور کلی استفاده کرد ولی از جملات منفی می توان استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

  I could run ten miles in my twenties.
  I couldn't run more than a mile in my twenties.

  I could speak Chinese when I was a kid. 
  I couldn't speak Swahili.

  Yesterday, I could lift the couch by myself. نادرست
  Yesterday, I couldn't lift the car by myself. درست

  6. برای درخواست و تقاضای مودبانه از could استفاده می شود. درخواست ها و تقاضا ها معمولا به آینده نزدیک دلالت دارند.

  Could I have something to drink?
  Couldn't he come with us? 

  Could I borrow your stapler?
  Couldn't you help me with this for just a second?

  یادآوری:

  could not به معنی این است که غیر ممکن است چیزی یا کاری اتفاق افتاده باشد، اما might not یعنی اینکه شما مطمئن نیستید که کاری یا چیزی اتفاق افتاده باشد.

  Jack might not have the key. Maybe he does not have the key.
  Jack could not have the key. It is impossible that he has the key.

     Back   

    چهارشنبه 27 آبان 1394         ساعت 08:34 قبل از ظهر            نظرات

افعال کمکی - Can

  فعل کمکی Can


  can یک از پرکاربرد ترین فعل های کمکی در زبان انگلیسی است که برای بیان توانایی و فرصت، درخواست یا پیشنهاد کمک، و همچنین نشان دادن احتمال و عدم احتمال استفاده می شود.

  • can ride a horse.      ability توانایی
  • We can stay with my brother when we are in Paris.      opportunity فرصت یا موقعیت
  • She cannot stay out after 10 PM.      permission اجازه داشتن
  • Can you hand me the stapler?      request درخواست
  • Any child can grow up to be president.      possibility احتمال

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل can بیان توانایی کلی انجام دادن کاری است. برای زمان گذشته از could و برای زمان آینده از be able to استفاده می شود. 

  can speak Chinese.
  can't speak Swahili.

  could speak Chinese when I was a kid. 
  couldn't speak Swahili.

  will be able to speak Chinese by the time I finish my course. 
  won't be able to speak Swahili.
                    
  2. یکی دیگر از استفاده های فعل can برای بیان توانایی در حین انجام زمان خاصی است که در حالت گذشته و آینده به be able to تبدیل می شود.

  With a burst of adrenaline, people can pick up cars.
  Even with a burst of adrenaline, people can't pick up cars.

  With a burst of adrenaline, he was able to lift the car off the child's leg. 
  Even the weight lifter wasn't able to lift the car off the child's leg.

  With a sudden burst of adrenaline, he will be able to lift the car.
  Even three men working together won't be able to lift the car.

                    
  3. استفاده از can گاهی به معنای داشتن فرصت یا موقعیت است. برای زمان گذشته از be able to استفاده می شود.

  I have some free time. I can help her now.
  I don't have any time, I can't help her now.

  I had some free time yesterday, I was able to help her at that time. 
  I didn't have time yesterday, I wasn't able to help her at that time.

  I'll have some free time tomorrow, I can help her then.
  I won't have any time later, I can't help her then.  4. استفاده از can گاهی به معنای داشتن اجازه برای انجام کاری است. که در گذشته به شکل be allowed to استفاده می شود. 

  can drive Susan's car when she is out of town.
  can't drive Susan's car when she is out of town.

  was allowed to drive Susan's car while she was out of town last week. 
  wasn't allowed to drive Susan's car while she was out of town last week.

  can drive Susan's car when she is out of town next week.
  can't drive Susan's car when she is out of town next week.  5. برای بیان درخواست و تقاضا نیز می توانیم از can استفاده کنیم. این گونه درخواست ها معمولا به آینده نزدیک دلالت می کنند. برای درخواست و تقاضا کردن از may و could نیز می توان استفاده کرد.

  Can I have a glass of water?
  Can't I have a glass of water?

  Can you give me a lift to school?
  Can't you give me a lift to school?  6. برای بیان احتمالات از can استفاده می شود. 

  Anyone can become rich and famous if the know the right people.
  Learning a Language can be a real challenge. 

  It can't cost more than a dollar or two. give me a lift to school.
  You can't be 45! I thought you were about 18 years old. 

     Back   

    سه شنبه 26 آبان 1394         ساعت 11:33 قبل از ظهر            نظرات

گرامر انگلیسی - آینده در گذشته

  آینده در گذشته
  برای بیان آینده در گذشته مانند آینده ساده دو راه وجود دارد: "would"، "was going to". اگر چه هر دو روش را می توان گاهی بجای هم استفاده کرد ولی معمولا این دو معنای متفاوتی دارند.


  آینده در گذشته با would
  ساختار :
  would + verb
  مثال :
  I knew you would help him.


  آینده در گذشته با was going to  ساختار :
  was/were + going to + verb
  مثال :
  I knew you were going to go to the party.


  موارد استفاده: 

  1. زمانی که در گذشته فکر می کردید که کاری یا اتفاقی در آینده اتفاق خواهد افتاد باید از آینده در گذشته استفاده کنید. مهم نیست که آن کار واقعا اتفاق بیافتد. شکل های would و was going to در آینده در گذشته همان تفاوت معنایی را دارند که در آینده ساده دارند. یعنی از would برای کارهای داوطلبانه و قول دادن استفاده می شود و از was going to برای برنامه هایی که داشته اید. در ضمن هر دو شکل برای بیان پیش بینی در مورد آینده نیز استفاده می شوند.

  I told you he was going to come to the party. plan
  I knew Julie would make dinner. voluntary action
  Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. plan
  I had a feeling that the vacation was going to be a disaster. prediction
  He promised he would send a postcard from Egypt. promise                    

  یادآوری:

  مانند تمام زمان های آینده در عبارت های زمانی که با "when"، "until"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره شروع می شوند نمی توان از شکل های آینده در گذشته استفاده کرد، در عوض باید از زمان گذشته ساده در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .I already told Mark that when he would arrive, we would go out for dinner
  درست   .I already told Mark that when he arrived, we would go out for dinner


     Back   

    شنبه 23 آبان 1394         ساعت 09:27 قبل از ظهر            نظرات

نرم افزار دانلود پادکست انگلیسی

  دانلود نرم افزار پادکست انگلیسی برای اندروید


  نرم افزار پادکست ادیکت

  (podcast addict)

  یک نرم افزار فوق العاده کاربردی اندروید برای دانلود پادکست انگلیسی، که با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به تمامی پادکست های شبکه های رادیویی مثل BBC, CNN, ABC و ده ها شبکه رادیوی دیگر که هر کدام شامل پادکست های بسیاری هستند دسترسی داشته باشید. این نرم افزار این قابلیت را دارد که علاوه بر استفاده به صورت آنلاین، تمامی پادکست ها را می توان دانلود کرد و بصورت آفلاین به آنها گوش داد. پس از نصب نرم افزار کافی است شبکه ها و برنامه های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب قرار دهید تا با هر بار وصل شدن به اینترنت به جدید ترین پادکست های آن شبکه دسترسی پیدا کنید. 
    جمعه 22 آبان 1394         ساعت 11:56 بعد از ظهر            نظرات

گرامر انگلیسی - بیان عادت های گذشته با Would Always

  بیان عادت های گذشته با Would Always  ساختار :
  would always + verb
  مثال :
  She would always send me strange birthday gifts.

  موارد استفاده: 

  1. همانند used to و simple past از would always نیز برای بیان عادت های گذشته استفاده می شود که در گذشته کنار گذاشته شده اند. یعنی کار یا عملی در گذشته به تکرار انجام می شده اما حالا دیگر انجام نمی شود. برخلاف used to و simple past استفاده از would always نشان می دهد که شخصی به خواست خودش و عمدا کاری را انجام می داده است، و گاهی این کار او باعث اذیت یا متعجب شدن دیگران بوده است. همچنین would always می تواند نشانگر این باشد که عادتی بصورت افراطی تکرار می شده است. برای بیان حالت متضاد می توان از would never استفاده کرد، یعنی کسی در گذشته کار را هرگز انجام نمی داده ولی انجام می دهد.  

  She would always send me strange birthday gifts.
  Sam and Mary would always choose the most exotic vacation destinations.
  Sally would not always arrive early to class. She came late once or twice.
  Ned would always show up at our house without calling first.
  Mindy would not always walk to school. Sometimes, she took the bus.
  Christine would always come late to the meetings.

  Jeff would never pay for drinks when we went out together with our friends.
  Refusing to do something or normally not doing something is also a form of habit.
  نکته مهم:

  would always دقیقا شبیه به used to و simple past نیست. از would always نمی توان برای حقایق و واقعیت های گذشته استفاده کرد و از آن فقط برای کارهایی که تکرار می شده اند می توان استفاده کرد.


   نادرست  .Sarah would always be shy, but now she is very outgoing
  درست   .Sarah used to be shy, but now she is very outgoing
  درست   .Sarah was shy, but now she is very outgoing
  شکل های دیگر Would Always:

  علاوه بر would always  می توان از would constantly، would often، would forever و یا would به تنهایی استفاده کرد. اگر چه would را به تنهایی نیز می توان استفاده کرد ولی توصیه می شود که از آن استفاده نشود تا با جملات شرطی یا زمان آینده در گذشته اشتباه گرفته نشود. همچنین می توان از would rarely یا would seldom یا would occasionally برای بیان بیان عادت هایی که خیلی کم تکرار می شده اند استفاده کرد. 

  Jerry would come to the parties every weekend.
  Jerry would constantly bring his girlfriend to the parties.
  Jerry would often bring his best friend to the parties.
  Jerry would occasionally bring his older brother to the parties.
  Jerry would seldom bring his sister to the parties.
  Jerry would never bring his younger brother to the parties.     Back   

    پنجشنبه 21 آبان 1394         ساعت 09:29 قبل از ظهر            نظرات

گرامر انگلیسی - بیان عادت های گذشته با Used To

  بیان عادت های گذشته با Used To  ساختار :
  used to + verb
  مثال :
  I used to go to the beach every day.

  موارد استفاده: 

  1. برای بیان عادت های قدیمی که در گذشته اتفاق می افتاده اند و تمام شده اند از used to استفاده می شود. این عادت ها در زمان حال دیگر عادت نیستند و معمولا دیگر اتفاق نمی افتند. 

  Jerry used to study English.
  Sam and Mary used to go to Mexico in the summer.
  I used to start work at 9 o'clock.
  Christine used to eat meat, but now she is a vegetarian.
                
  2. همچنین برای بیان حقایقی که در گذشته درست بوده اند و حالا دیگر صحت ندارند نیز از used to استفاده می شود.

  used to live in Paris.
  Sarah used to be fat, but now she is thin.
  George used to be the best student in class, but now Lena is the best.
  Oranges used to cost very little in Florida, but now they are quite expensive.
  Used To و زمان گذشته ساده:


  هم used to و هم زمان گذشته ساده برای بیان عادت ها و حقایق گذشته استفاده می شوند. در حالی که در جملات مثبت استفاده از used to ترجیح داده می شود و در جملات و منفی و سوالی استفاده از زمان گذشته ساده ترجیح داده می شود.

  You used to play the piano.
  Did you play the piano when you were young?
  You did not play the piano when you were young.

     Back   

    چهارشنبه 20 آبان 1394         ساعت 12:00 بعد از ظهر            نظرات

گرامر انگلیسی - زمان آینده کامل استمراری

  زمان آینده کامل استمراری
  برای بیان آینده کامل استمراری دو راه وجود دارد: "will have been doing"، "be going to have been doing". بر خلاف آینده ساده، این دو روش را در آینده کامل، معمولا می توان بجای هم بکار برد.


  آینده کامل استمراری با  will
  ساختار :
  will have been + present participle
  مثال :
  I will have been waiting for 2 hours when your plane arrives.


  آینده کامل استمراری با  be going to  ساختار :
  am/is/are+ going to have been + present participle
  مثال :
  I am going to have been waiting for 2 hours when your plane arrives.


  موارد استفاده: 

  1. از زمان آینده کامل استمراری برای این استفاده می کنیم که بگوییم که کاری در آینده تا زمان خاصی یا کار دیگری در آینده ادامه خواهد داشت. "for five minutes" ،"for two weeks" ،"since Friday"، عبارت های زمانی هستند که می توان از آنها در زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد. 

  They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
  She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
  James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
  How long will you have been studying when you graduate?
  We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.

  A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
  B: No, I will not have been living here that long.


  نکته:
  در مثال های بالا افعالی که در عبارات زمانی آمده اند و بصورت مورب تایپ شده اند باید بصورت حال ساده استفاده شوند و نمی توان از زمان های آینده در آنها استفاده کرد.
                    
  2. زمان آینده کامل استمراری راه مناسبی برای بیان علت و معلول در زمان آینده است. برای مثال زمانی که می خواهیم بگوییم دلیل خستگی شخصی در آینده انجام دادن کار خاصی مثل دویدن خواهد بود از آینده کامل استمراری استفاده می کنیم.

  Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
  Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.
  یادآوری:

  مانند تمام زمان های آینده در عبارت های زمانی که با "when"، "until"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره شروع می شوند نمی توان از زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد، در عوض باید از حال کامل استمراری در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .You won't get a promotion until you will have been working here as long as Tim
  درست   .You won't get a promotion until you have been working here as long as Tim


  نکته مهم:

  مانند تمام زمان بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان آینده کامل استفاده شود. 

   نادرست  .Ned will have been having his driver's license for over two years
  درست   .Ned will have had his driver's license for over two years
     Back   

    دوشنبه 18 آبان 1394         ساعت 11:39 قبل از ظهر            نظرات

گرامر انگلیسی - زمان آینده کامل

  زمان آینده کامل


  برای بیان آینده کامل دو راه وجود دارد: "will have done"، "be going to have done". بر خلاف آینده ساده، این دو روش را در آینده کامل، معمولا می توان بجای هم بکار برد.


  آینده کامل با  will


  ساختار :
  will have + past participle
  مثال :
  I will have done my homework by 8:00.

  آینده کامل با  be going to


  ساختار :
  am/is/are + going to have + past participle
  مثال :
  I am going to have done my homework by 8:00.


  موارد استفاده: 

  1. برای بیان کاری در آینده که قبل از کار دیگری یا زمان خاصی در آینده (بصورت کامل) انجام شود از زمان آینده کامل استفاده می شود. 
  By next November, I will have received my promotion.
  By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
  I am not going to have finished this test by 3 o'clock.
  Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
  Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
  By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
  How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?


  نکته:
  در مثال های بالا افعالی که در عبارات زمانی آمده اند و بصورت مورب تایپ شده اند باید بصورت حال ساده استفاده شوند و نمی توان از آینده ساده استفاده کرد.
                    
  2. برای افعال غیر استمراری استفاده از زمان آینده کامل نشان دهنده این است که آن افعال تا زمان خاصی یا کاری در آینده ادامه داشته اند. در صورتی که برای افعال دیگر می توان از زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد. 

  will have been in London for six months by the time I leave.
  By Monday, Susan is going to have had my book for a week.


  نکته:
  اگرچه کاربرد فوق برای افعال غیر استمراری است اما فعل های "live"، "work"، "teach"، "study"، را بجای حال کامل استمراری گاهی بصورت فوق می توان استفاده کرد در حالی که این افعال غیر استمراری نیستند.
  نکته مهم:

  در عبارت های زمانی که با "when"، "while"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره نمی توان از زمان آینده کامل استفاده کرد، در عوض باید از حال کامل در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .I am going to see a movie when I will have finished my homework
  درست   .I am going to see a movie when I have finished my homework

     Back   

    دوشنبه 18 آبان 1394         ساعت 11:15 قبل از ظهر            نظرات

گرامر انگلیسی - زمان آینده استمراری

  زمان آینده استمراری
  برای بیان آینده استمراری دو راه وجود دارد: "will be doing"، "be going to be doing". بر خلاف آینده ساده، این دو روش را در آینده استمراری، معمولا می توان بجای هم بکار برد.


  آینده استمراری با  will
  ساختار :
  will be + present participle (ing form of verb)
  مثال :
  I will be waiting for you tonight when your plane arrives.


  آینده استمراری با  be going to  ساختار :
  am/is/are + going to be + present participle (ing form of verb)
  مثال :
  I am going to be waiting for you tonight when your plane arrives.  موارد استفاده: 

  1. استفاده از زمان آینده استمراری برای بیان کارهایی در آینده استفاده می شود که استمرار داشته باشند. بعضی مواقع آینده استمراری در کنار آینده ساده می آید تا نشان داده شود که یک کار در اواسط انجام کار دیگری در آینده اتفاق خواهد افتاد. گاهی نیز با بیان دقیق زمان در آینده نشان داده می شود که در آن زمان چه کاری در حال اتفاق افتادن خواهد بود. به مثال ها دقت کنید.  
  will be watching TV when she arrives tonight.
  I will be waiting for you when your bus arrives.
  I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
  He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

  Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  At midnight tonight, we will still be driving through the desert.


  یادآوری

  در آینده ساده استفاده از زمان نشان دهنده این است که در آن زمان کاری آغاز یا پایان یافته است. ولی در آینده استمراری استفاده از زمان نشانگر این است که در آن زمان کاری در حال انجام گرفتن خواهد بود.

  Tonight at 6 PM, I am going to eat dinner.
  I am going to start eating at 6 PM.

  Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  I am going to start earlier and I will be in the process of eating dinner at 6 PM.
                    
  2. وقتی در جمله ای برای دو فعل از زمان آینده استمراری استفاده شود یعنی آن دو فعل در آینده بطور همزمان اتفاق خواهند افتاد. 
  am going to be studying and he is going to be making dinner.
  Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
  While Ellen is reading, Tim will be watching television.
  3. برای توصیف جو و فضا در آینده از چند فعل بصورت آینده استمراری استفاده می شود که بطور هم زمان اتفاق خواهند افتاد.  
  When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few peoplewill be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.  نکته مهم:

  در عبارت های زمانی که با "when"، "while"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره نمی توان از زمان آینده استمراری استفاده کرد، در عوض باید از حال استمراری در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .While I am going to be finishing my homework, she is going to make dinner
  درست   .While I am finishing my homework, she is going to make dinner  نکته مهم:

  بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان آینده استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان آینده ساده استفاده شود. 

   نادرست  .Jane will be being at my house when you arrive
  درست   .Jane will be at my house when you arrive
     Back   

    یکشنبه 17 آبان 1394         ساعت 10:25 قبل از ظهر            نظرات
تعداد کل صفحات: 2