صفت هایی که مقادیر یکسان را توصیف می کنند

  صفت هایی که مقادیر یکسان را توصیف می کنند

  برای مقایسه مقادیر یکسان از ساختار زیر استفاده می شود:


  as + (اسم) + صفت نشان دهنده مقدار + as  صفتی که در ساختار بالا استفاده می شود بسته به قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم پس از متفاوت است:

  برای اسم های قابل شمارش از صفت های many و few استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  They have as many children as we do.
  We have as many customers as they do.
  Tom has as few books as Jane.
  There are as few houses in his village as in mine.
  You know as many people as I do.
  I have visited the States as many times as he has.
  I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" is understood)
  برای اسم های غیر قابل شمارش از  as much و as little استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  John eats as much food as Peter.
  Jim has as little patience as Sam.
  You've heard as much news as I have.
  He's had as much success as his brother has.
  They've got as little water as we have.
  I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" is understood)


     Back   

    جمعه 23 بهمن 1394         ساعت 11:34 قبل از ظهر            نظرات

مقایسه خصوصیات

  مقایسه خصوصیات در زبان انگلیسی

  برای مقایسه خصوصیات دو چیز با یکدیگر ساختار های مشخصی وجود دارد. زمانی که این خصوصیات ها یکسان باشند مقایسه آنها نیز ساده است برای این منظور از الگوی زیر استفاده می شود:


  as + صفت توصیف کننده آن خصوصیت + as

  Tom is as tall as his brother.
  I am as hungry as you are.
  Sally is as nice as Jane.


  زمانی که این خصوصیات با یکدیگر یکسان نباشند سه ساختار برای مقایسه وجود دارد که هر سه به یک معنا هستند. 

                                                                                as + صفت توصیفی + not as
  (استفاده این ساختار با بعضی از صفت ها متدوال تر است) as + صفت توصیفی + less
    (در این ساختار ترتیب اسم ها مهم است چرا که معنا عوض می شود) than + صفت برتر

  Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
  Mont Blanc is less high than Mount Everest.
  Mont Blanc is lower than Mount Everest.
  Mount Everest is higher than Mont Blanc.
  Norway is not as sunny as Thailand.
  Norway is less sunny than Thailand.
  Thailand is sunnier than Norway.
  Norway is cloudier than Thailand.
    پنجشنبه 22 بهمن 1394         ساعت 09:51 بعد از ظهر            نظرات

صفت برتر و برترین در زبان انگلیسی

  صفت برتر و برترین در زبان انگلیسی


  صفت برتر:
  برای مقایسه توصیفی دو چیز با یکدیگر از صفت برتر استفاده می شود. ساختار استفاده از صفت برتر در جمله به شکل زیر است: (در بعضی از جملات اسم دوم دیگر استفاده نمی شود زیرا معنی آن در جمله نهفته است مانند مثال آخر)

  اسم دوم + than + صفت برتر + فعل + اسم اول

  • My house is larger than hers.
  • This box is smaller than the one I lost.
  • Your dog runs faster than Jim's dog.
  • The rock flew higher than the roof.
  • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" is understood)

  صفت برترین:
  از صفت برترین برای مقایسه یک چیز با چندین چیز دیگر استفاده می شود. به بیان دیگر صفت برترین نشان دهنده این است که آن صفت در بالاترین یا پایین ترین حد خود قرار دارد (مانند: بهترین، کوتاه ترین، بزرگ ترین و ....). صفت های برترین در جمله معمولا بشکل زیر استفاده می شوند:

  اسم + صفت برترین + the + فعل + اسم

  • My house is the largest one in our neighborhood.
  • This is the smallest box I've ever seen.
  • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
  • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

  درست کردن صفت برتر  برترین:
  درست کردن صفت برتر و برترین بسیار ساده است و شکل آن بستگی به تعداد سیلاب صفت اصلی دارد.

  صفت های تک سیلابی:
  برای صفت برتر er و برای صفت برترین est به صفت اصلی اضافه می کنیم. اگر صفتی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن حرف حروف صدادار کوتاه باشد، آن حرف بیصدا دوبار نوشته می شود.  
  صفتصفت برترصفت برترین
  talltallertallest
  fatfatterfattest
  bigbiggerbiggest
  sadsaddersaddest


  صفت های دو سیلابی:
  در صفت های دو سیلابی، صفت برتر یا با اضافه کردن er درست می شود یا با افزودن کلمه more قبل از صفت. صفت برترین نیز یا با اضافه کردن est به پایان صفت درست می شود و یا با اضافه کردن کلمه most قبل از صفت. در بسیاری از موارد هر دو روش درست هستند اما همیشه یکی از این دو متدوال تر است. در صفت های دو سیلابی همیشه استفاده کردن از more و most مطمئن تر است. در صفت هایی که به حرف y ختم می شوند با اضافه کردن er و est، حرف y نیز به i تبدیل می شود. 
  صفتصفت برترصفت برترین
  happyhappierhappiest
  simplesimplersimplest
  busybusierbusiest
  tiltedmore tiltedmost tilted
  tangledmore tangledmost tangled

  صفت های سه یا بیشتر از سه سیلابی:
  صفت برتر و برترین به ترتیب با اضافه کردن more و most قبل از صفت درست می شود. 
  صفتصفت برترصفت برترین
  importantmore importantmost important
  expensivemore expensivemost expensive

  صفت های بی قاعده:
  صفت های زیر شکل برتر و برترین خاصی دارند و از قاعده ای پیروی نمی کنند. 

  صفتصفت برترصفت برترین
  goodbetterbest
  badworseworst
  littlelessleast
  muchmoremost
  farfurther / fartherfurthest / farthest

  • Today is the worst day I've had in a long time.
  • You play tennis better than I do.
  • This is the least expensive sweater in the store.
  • This sweater is less expensive than that one.
  • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
     Back   

    جمعه 16 بهمن 1394         ساعت 09:01 قبل از ظهر            نظرات

ترتیب صفت ها در زبان انگلیسی

  ترتیب صفت ها در زبان انگلیسی

  زمانی که بیش از یک صفت در جمله استفاده شود ترتیب این صفت ها بستگی به نقش آنها دارد. معمولا ترتیب صفت ها به ترتیب از چپ به راست بصورت زیر است:

  اسم +  جنس  +  اصالت  +  رنگ  +  شکل  +  سن  +  دما  +  اندازه  +  نظر/ارزش  +  کمیت
   
  انواع صفت ها از نظر نقشمثال ها
  کمیتfour, ten, a few, several
  نظرdelicious, charming, beautiful
  اندازهtall, tiny, huge
  دماhot, cold
  سنold, young, new, 14-year-old
  شکلsquare, round
  رنگred, purple, green
  اصالتSwedish, Victorian, Chinese
  جنسglass, silver, wooden  They have a lovely old red post-box.
  The playroom has six small round plastic tables.
  I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  It was a beautiful cold day.
    پنجشنبه 1 بهمن 1394         ساعت 12:17 بعد از ظهر            نظرات