تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - جملات مجهول در زبان انگلیسی

جملات مجهول در زبان انگلیسی

  جملات مجهول در زبان انگلیسی

  جمله مجهول برای نشان دادن علاقه یا اهمیت دادن به مفعول یک کار استفاده می شود، به بیان دیگر دز جملات مجهول فاعل از اهمیت کمتری (از نظر گوینده) دارد. در حقیقت در این جملات آن کس یا چیزی که فعل بر روی آن انجام گرفته در جایگاه فاعل جمله می نشیند. 
  Cellphones are used frequently. (در این جمله، موبایل برای ما اهمیت دارد نه کسی که از آن استفاده می کند)
  The house was built in 1654. (در این جمله خود خانه برای ما اهمیت دارد نه کسی که آن را ساخته)
  The road is being repaired. (در این جمله جاده برای ما مهم است نه کسی که آن را تعمیر می کند)


  گاهی برای اینکه نمی دانیم چه کسی انجام دهنده یک فعل بوده است از جمله مجهول استفاده استفاده می کنیم.
  I noticed that a window had been left open.
  Every year thousands of people are killed on our roads.
  All the cookies have been eaten.
  My car has been stolen!


  اگر بخواهیم در جملات مجهول بگوییم که چه کسی کاری را انجام داده است، از حرف اضافه by استفاده می کنیم. البته زمانی که بدانیم چه کسی فعلی را انجام داده است و انجام دهنده آن فعل برای ما مهم باشد بهتر است بجای جمله مجهول از جمله معلوم استفاده کنیم. 
  "A hard day's night" was written by the Beatles.
  The movie ET was directed by Spielberg.
  This house was built by my father.


  فعل مجهول در زبان انگلیسی از دو بخش تشکیل شده است:
  شکل مناسب فعل be + شکل سوم افعال
    جملات مثبتThe house was built in 1899.
  These houses were built in 1899.
  جملات منفیThe house wasn't built in 1899.
  These houses weren't built in 1899.
  شکل سوالیWas the house built in 1899?
  Were these houses built in 1899?
  شکل سوالی منفیWasn't the house built in 1899?
  Weren't these houses built in 1899?  ساختار جملات مجهول
  فاعل
  بشکل مناسب Be فعل
  شکل سوم فعلادامه جمله
  حال سادهThe houseiscleanedevery day.
  حال استمراریThe houseis beingcleanedat the moment.
  گذشته سادهThe housewascleanedyesterday.
  گذشته استمراریThe housewas beingcleanedlast week.
  حال کاملThe househas beencleanedsince you left.
  گذشته کاملThe househad beencleanedbefore they arrived.
  آیندهThe housewill becleanednext week.
  آینده استمراریThe housewill be beingcleanedtomorrow.
  شرطی زمان حالThe housewould becleanedif they had visitors.
  شرطی زمان گذشتهThe housewould have beencleanedif it had been dirty.
  مصدرThe housemust becleanedbefore we arrive.  شکل مجهول فعل ها در حالت مصدر
  بعد از فعل ها کمکی و بیشتر فعل هایی که معمولا پس از آنها فعل دوم بصورت مصدر می آید حالت مجهول بشکلی که در بالا آمده استفاده می شود و در مثال های بیشتری را می توانید ببینید.
  You have to be tested on your English grammar.
  John might be promoted next year.
  She wants to be invited to the party.
  I expect to be surprised on my birthday.
  You may be disappointed.


  شکل مجهول فعل ها برای اسم مصدر gerund
  اسم مصدر بعد از حروف اضافه و بعضی از افعال می آید که در حالت مجهول بشکل زیر اسفاده می شوند.
  remember being taught to drive.
  The children are excited about being taken to the zoo.
  The children are excited to be taken to the zoo.
  Most film stars hate being interviewed.
  Most film stars hate to be interviewed.
  Poodles like to be pampered.
  Poodles like being pampered.
    جمعه 11 دی 1394         ساعت 11:16 قبل از ظهر            نظرات