تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - مصدر با to

مصدر با to

  مصدر با to

  مصدر شکل پایه و اصلی فعل ها است. که دو شکل دارد:
  مصدر با to
  مصدر بدون to

  to مصدر باto مصدر بدون
  to sitsit
  to eateat
  to havehave
  to rememberremember

  شکل منفی مصدر نیز با قرار دادن قید منفی not قبل از آن بدست می آید.

  I decided not to go to London.
  He asked me not to be late.
  I'd like you not to sing so loudly.
  I'd rather not eat meat.
  I might not come.


  کاربرد های مصدر با to
  مصدر با to معمولا در بسیاری از اوقات برای بیان هدف یا نظر دادن استفاده می شود. مصدر با to بعد از تعداد زیادی از افعال می آید. برای دیدن لیست افعالی که بعد از آنها فعل بصورت مصدر با to می آید اینجا کلیک کنید.

  مصدر با to برای بیان هدف و نیت
  در چنین کاربردی، to دقیقا معنای in order to دارد. 
  She came to collect her pay cheque.
  The three bears went to find firewood.
  I am calling to ask you about dad.
  You sister has gone to finish her homework.


  مصدر با to در نقش فاعل جمله
  این نوع کاربرد بیشتر جنبه رسمی دارد و در نوشتن از آن استفاده می شود. 
  To be or not to be, that is the question.
  To know her is to love her.
  To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
  To understand statistics, that is our aim.


  مصدر با to برای بیان دلیل یا هدف استفاده از چیزی
  در این نوع کاربرد مصدر با to بعد از اسم یا ضمیر می آید.
  The children need a garden to play in.
  I would like a sandwich to eat.
  I don't have anything to wear.
  Would you like something to drink?


  مصدر با to بعد از صفت
  یک ساختار متداول با استفاده از مصدر با to و صفت وجود دارد که فرمول آن بشکل زیر است:
  subject + to be + adjective (+ for/of someone) + to-infinitive + the rest of sentence
  It is good to talk
  It is good of you to talk to me.
  It is important for Jake to be patient with his little brother.
  I am happy to be here.
  The dog is naughty to destroy our couch.


  مصدر با to برای نظر دادن یا قضاوت کردن
  ساختار جملاتی با این کاربرد بصورت زیر است: 
  Subject + to be + noun phrase + to-infinitive
  It was a stupid place to park.
  That is a dangerous way to behave.
  What you said was a rude thing to say.
  This is the right thing to do.
  Those were the wrong kind of eggs to buy.
  Jim is the best person to hire.


  مصدر با to در کنار قید
  مصدر با to با قید های too و enough استفاده می شود تا دلیل رضایت یا عدم رضایت را نشان دهد. ساختار این جملات به اینگونه است که ابتدا too یا enough در کنار صفت، قید یا اسم می آیند و پس از آن مصدر با to برای بیان دلیل زیاد بودن، کافی بودن یا کافی نبودن استفاده می شود. معمولا اگر مصدر با to و آنچه در ادامه آمده است حذف شود هنوز هم یک جمله معنی دار باقی می ماند. 
  There's too much sugar to put in this bowl.
  I had too many books to carry.
  This soup is too hot to eat.
  She was too tired to work.
  He arrived too late to see the actors.
  I've had enough food to eat.
  She's old enough to make up her own mind.
  There isn't enough snow to ski on..
  You're not old enough to have grand-children!


  مصدر با to و کلمات پرسشی
  پس از بعضی از افعال می توان از کلمات پرسشی + مصدر با to استفاده کرد که این افعال عبارتند از:
  ask, decide, explain, forget, know, show, tell, & understand
  She asked me how to use the washing machine.
  Do you understand what to do?
  Tell me when to press the button.
  I've forgotten where to put this little screw.
  I'm not sure I know who to call.
    سه شنبه 8 دی 1394         ساعت 01:33 بعد از ظهر            نظرات