تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

  جملات شرطی نوع سوم


  ساختار :
  If/when ... past perfect ..., ... would have + past participle... .
  ... would have + past participle ... if/when ... past perfect ... .

  مثال :
  If it had rained, you would have gotten wet.
  You would have gotten wet if it had rained.

  در جملات شرطی نوع سوم، فعل در جزء شرطی به زمان گذشته کامل استفاده می شود و فعل در جزء اصلی بصورت حال کامل شرطی یا حال کامل استمراری شرطی با فعل کمکی Would استفاده می شود. اگر جزء شرطی در ابتدای جمله بیاید پس از آن باید از کاما استفاده شود ولی اگر در آخر جمله بیاید نیازی به کاما نیست.


  موارد استفاده: 

  از شرطی نوع سوم برای صحبت کردن در مورد موقعیت ها و شرایط خیالی و غیر ممکن در گذشته و نتایج احتمالی آنها در گذشته استفاده می شود. در این نوع شرطی در مورد شرایط فرضی و غیر واقعی صحبت می شود. همیشه نوعی پشیمانی در جملات شرطی نوع سوم وجود دارد. این نوع جملات بر پایه ی واقعیت نیستند و واقعیت بر خلاف آن چیزی است که جمله بیان می کند. در شرطی نوع سوم زمان گذشته است و شرایط خیالی و فرضی.


  If I had worked harder I would have passed the exam. (But I didn't work hard, and I didn't pass the exam.)
  If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn't know and I didn't bake a cake.)
  I would have been happy if you had called me on my birthday. (But you didn't call me and I am not happy.)


  در جزء اصلی جملات شرطی نوع سوم، بجای Would می توان از افعال کمکی برای بیان میزان قطعیت، اجازه دادن و پیشنهاد کردن نیز استفاده کرد. 

  If I had worked harder I might have passed the exam.
  You could have been on time if you had caught the bus.
  If he called you, you could go.
  If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.

   

  هم Would و هم Had می توانند به شکلل مخفف d' استفاده شوند که می تواند در جملات شرطی نوع سوم کمی گیج کننده باشد. بخاطر داشته باشید که Would هیچگاه در جزء شرطی نمی آید، پس اگر در جزء شرطی d' داشتیم مخفف had است. همچنین had هیچگاه قبل از have استفاده نمی شود. پس اگر d'  قبل از فعل have بیاید مخفف کلمه Would است. 

  If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.
  If 
  I had known you were in hospital, I would have visited you.
  I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
  I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
  If 
  you'd given me your e-mail, I'd have written to you.
  If 
  you had given me your e-mail, I would have written to you.

   

   

    سه شنبه 1 دی 1394         ساعت 12:02 بعد از ظهر            نظرات