تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول

  جملات شرطی نوع اول


  ساختار :
  If/when ... simple present ..., ... simple future... .
  ... simple future... if/when ... simple present... .

  مثال :
  If it rains, you will get wet.
  You will get wet if it rains.

  در جملات شرطی نوع اول، فعل در جزء شرطی به زمان حال ساده استفاده می شود و فعل در جزء اصلی به زمان آینده ساده استفاده می شود. اگر جزء شرطی در ابتدای جمله بیاید پس از آن باید از کاما استفاده شود ولی اگر در آخر جمله بیاید نیازی به کاما نیست.


  موارد استفاده: 

  از شرطی نوع اول برای صحبت کردن در مورد موقعیت ها و شرایط ممکن و نتایج احتمالی آنها استفاده می شود. این نوع جملات بر پایه ی واقعیت هستند و از آنها برای صحبت کردن در مورد دنیای واقعی استفاده می شود. این نوع جملات شرطی اغلب برای هشدار دادن مورد استفاده قرار می گیرد.


  What will you do if you miss the plane?

  Nobody will notice if you make a mistake.

  If you drop that glass, it will break.

  If you don't drop the gun, I'll shoot!

  If you don't leave, I'll call the police.

  If I have time, I'll finish that letter.


  در جزء اصلی جملات شرطی نوع اول، بجای زمان آینده ساده می توان از افعال کمکی برای بیان میزان قطعیت، اجازه دادن و پیشنهاد کردن نیز استفاده کرد. 


  If you drop that glass, it might break.

  I may finish that letter if I have time.

  If he calls you, you should go.

  If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.

   

    جمعه 27 آذر 1394         ساعت 05:29 بعد از ظهر            نظرات