تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - جملات شرطی نوع صفر

جملات شرطی نوع صفر

  جملات شرطی نوع صفر  ساختار :
  If/when ... simple present ..., ... simple present ... .
  ... simple present ... if/when ... simple present ... .

  مثال :
  If the weather is nice, she walks to work.
  She walks to work if the weather is nice.

  موارد استفاده:

  از جملات شرطی نوع صفر زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد چیزهایی که همیشه تحت شرایط درست هستند، یا حقایق علمی که تحت شرایط صحت دارند و همچنین چیزهایی که همیشه تحت شرایطی اتفاق می افتند صحبت کنیم. از این نوع شرطی زمانی استفاده می کنیم که نتایج آن همیشه بطور قطعی اتفاق می افتد. 
  در این نوع جملات شرطی، فعل ها در هر دو قسمت به زمان حال ساده استفاده می شوند.  If you mix yellow and blue, it becomes green.

  If it gets hot, ice melts.

  If you touch a fire, you get burned. 

  If I miss the bus, I get late for work.

  Milk spoils if you leave it in the sun.

  Water turns to ice if you put it in the freezer.

  If I get late for work, my boss gets angry.

  If people don't eat, they get hungry.

  If you heat ice, does it melt?

  People die if they don't eat.


  زمانی که اول جمله if clause استفاده شود بعد از آن حتما باید کاما استفاده شود ولی زمانی که if clause در آخر جمله می آید دیگر از کاما استفاده نمی شود. 

  If you heat ice, it melts.

  It melts if you heat ice.

   

    چهارشنبه 25 آذر 1394         ساعت 12:06 بعد از ظهر            نظرات