تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - Some و Any

Some و Any

  Some and Any


  Some و Any برای بیان مقدار یا میزان چیزی استفاده می شوند. زمانی که از Some و Any استفاده می شود دیگر میزان یا مقدار دقیق آن چیز بیان نمی شود. از Some و Any زمانی استفاده می شود که تعداد یا میزان دقیق مشخص نباشد یا اینکه دانستن میزان یا مقدار دقیق مهم نباشد. Some و Any هم با اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش استفاده می شوند.  

  Are there any tomatoes in the fridge?

  Yes, there are some.      

  No, there aren't any.

   

  Is there any orange juice?  

  Yes, there is some.          

  No, there isn't any.


  Would you like some coffee? 

  Yes please I'd like some.


  Would you mind lending me some money?         

  Of course here you are.   


  Some در جملات مثبت، با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می شود.

  I have some friends.(قابل شمارش)

  I'd like some water. (غیر قابل شمارش)   Any در جملات منفی و در جملات سوالی، با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می شود.

  Have you got any cheese? (غیر قابل شمارش)

  Have you got any friends(قابل شمارش)


  He hasn't got any cheese.

  He hasn't got any friends in Chicago.


   

    استثناء:

    Some را می توان در جملات سوالی نیز برای تعارف کردن یا درخواست کردن استفاده کرد.

    Would you like some bread? (تعارف)

    Can I have some water, please? (درخواست)      پنجشنبه 19 آذر 1394         ساعت 03:14 بعد از ظهر            نظرات