تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - Quantifiers

گرامر انگلیسی - Quantifiers

  Quantifier در زبان انگلیسی


  Quantifier ها کلماتی هستند که قبل از اسم می آیند و کمیت یا میزان آن اسم را مشخص می کنند. بعضی از quantifier ها عبارتند از : Some، Many، A lot of، A few
   
  بین صفت های اشاره و ضمایر اشاره باید تمایز قائل شد. صفت های اشاره کلماتی هستند که یک اسم را توصیف می کنند اما ضمایر اشاره کلماتی هستند که بجای یک اسم استفاده می شوند.

  There are some books on the desk
  He's got only a few dollars.
  How much money have you got?
  There is a large quantity of fish in this river.
  He's got more friends than his sister.  بعضی از quantifier ها فقط با اسم های قابل شمارش و برخی با اسم های غیر قابل شمارش استفاده می شوند. برخی از آنها را نیز می توان هم با اسم های قابل شمارش و هم با اسم های غیر قابل شمارش استفاده کرد.


  با اسم های غیر قابل شمارش


  با اسم های قابل شمارش


  با همه اسم ها

  much

  a little/little/very little *

  a bit (of)

  a great deal of

  a large amount of

  a large quantity of

   

  many

  a few/few/very few **

  a number (of)

  several

  a large number of

  a great number of

  a majority of

   

   

  all

  enough

  more/most

  less/least

  no/none

  not any

  some

  any

  a lot of

  lots of

  plenty of

   


  *نکته: 

  few و very few یعنی تعداد چیزی (قابل شمارش) کمتر از تعداد کافی است.

  a few به این معنی است که تعداد چیزی (قابل شمارش) زیاد نیست اما کافی است. 


  **نکته:

  little و very little بعنی میزان چیزی (غیر قابل شمارش) کمتر از میزان کافی است.

  a little یعنی اینکه میزان یک چیز (غیر قابل شمارش) زیاد نیست اما کافی است.

    یکشنبه 15 آذر 1394         ساعت 07:00 بعد از ظهر            نظرات