تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - صفت ها و ضمایر اشاره

گرامر انگلیسی - صفت ها و ضمایر اشاره

  صفت ها و ضمایر اشاره در زبان انگلیسی


  صفت ها و ضمایر اشاره کلماتی هستند که نشان می دهند در مورد چه کسی یا چه چیزی صحبت می کنیم. در جمله This is my bother کلمه this یک صفت اشاره است. در زبان انگلیسی چهار صفت و ضمیر اشاره وجود دارد که عبارتند از: This، That، These، Those
   
  بین صفت های اشاره و ضمایر اشاره باید تمایز قائل شد. صفت های اشاره کلماتی هستند که یک اسم را توصیف می کنند اما ضمایر اشاره کلماتی هستند که بجای یک اسم استفاده می شوند.

  Demonstrative adjectives

  Those pants are not very comfortable.

  Do you like this soup?

  That dress looks good on you.

  These puppies are very playful.

  I did not enjoy that book.


  Demonstrative pronouns

  This is very yummy!

  I would like those, please.

  I am not sure that is how you do it.

  These are the most comfortable.

  Could you hand me that?  صفت های اشاره و ضمایر اشاره می توانند به نزدیک یا دور و همچنین به یک یا چند شئ یا شخص اشاره کنند که در هر کدام از این موارد صفت یا ضمیر اشاره خاصی استفاده می شود. 

  This به اسامی مفرد و نزدیک به گوینده اشاره می کند.
  That به اسامی مفرد و دور از گوینده اشاره می کند.
  These به اسامی جمع و نزدیک به گوینده اشاره می کند.
  Those به اسامی جمع و دور از گوینده اشاره می کند.

  This tie is too tight.

  Can you help me move this box?


  I like this coat better than that one.

  That is not mine.


  Mom, can we buy these magazines?

  Could you help me move these?


  Bring me those.

  Did you grow those vegetables in your garden?

  Those belong to Sarah.


    جمعه 13 آذر 1394         ساعت 12:40 بعد از ظهر            نظرات