تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - حروف تعریف A/An/The

  حروف تعریف در زبان انگلیسی


  حروف تعریف به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. این حروف قبل از اسم ها می آیند و مشخص می کنند که آن اسم به چه چیزی دلالت می کند. (منظور از اسم در اینجا کلماتی هستند که نقش اسمی دارند و نه نام افراد یا اسامی خاص، برای مثال book یک اسم است، ولی Jack یک اسم خاص است.) حرف تعریف معین کلمه the است و حروف تعریف نامعین a/an می باشند. 


  حروف تعریف نامعین a/an


  زمانی که از حروف تعریف نامعین استفاده می شود مشخص نیست که دقیقا در مورد چه چیز خاصی صحبت می شود. برای مثال زمانی که گفته می شود a book مشخص نیست که منظور کدام کتاب است یا اسم آن چیست. در واقع در مورد کتابی سخن گفته می شود که مخاطب از آن کتاب خبری ندارد.
  حرف A برای کلماتی استفاده می شود که با حروف بی صدا شروع می شوند. (منظور تمام حروف الفبا بجز a  u  o  e  i می باشد). و حرف An قبل از کلماتی استفاده می شود که با حروف صدادار (a  e  i  o  u) شروع شوند.

  • He is a teacher.
  • She doesn't own a car.
  • I saw a bear at the zoo.
  • He is an actor.
  • She didn't get an invitation.
  • I saw an eagle at the zoo.

  نکته مهم:

  صدای اولین حرف هر کلمه مهم است و نه خود آن حرف. برای مثال MP3 player در حالی اولین حرفش M  است ولی با صدای اِ شروع می شود که حرف صدادار است پس باید بگوییم an MP3 player  حرف تعریف معین the

  برای صحبت کردن در مورد چیزی یا کسی که شنونده آن را می شناسد و میداند که دقیقا در مورد چه چیزی یا چه کسی صحبت می شود از حرف تعریف معین the استفاده می شود.
  معمولا زمانی که برای اولین بار در مورد کسی یا چیزی صحبت می شود از a/an استفاده می شود و پس از آن در دفعات بعد از حرف تعریف the استفاده می شود.

  The car over there is fast.
  The president of the United States is giving a speech tonight.

  I live in a house. The house is quite old and has four bedrooms.
  I ate in a Chinese restaurant. The restaurant as very good.  نکته مهم 1:

  قبل از اسامی کشورها، ایالت ها و استان ها، دریاچه ها و کوه ها از حروف تعریف استفاده نمی شود. البته زمانی که اسم یک کشور شامل مجموعه ای از ایالت ها باشد از حرف تعریف the استفاده می شود مانند The United States.

  He lives in Washington near Mount Rainier.

  They live in Northern British Columbia.

  They climbed Mount Everest.

   

     نکته مهم 2:

  قبل از اسامی جمع و اسامی غیر قابل شمارش نیز نمی توان از حروف تعریف استفاده کرد.

  He writes books.

  She likes sweets.

  Do you like jazz music?

  She ate bread with butter in the morning.

   

        Back