تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Ought to

افعال کمکی - Ought to

  فعل کمکی Ought to


  از فعل کمکی ought to برای توصه کردن و نصیحت کردن استفاده می شود. بعلاوه ought to برای بیان فرضیات یا انتظارات و همچنین برای بیان احتمال قوی داشتن نیز استفاده می شود، در مواردی که انتظار چیزی می رود معمولا فرد مورد نظر لیاقت و شایستگی آن را دارد (مثال دوم). Ought not بدون حرف اضافه to برای نصیحت کسی برای عدم انجام کاری استفاده می شود. 
  • You ought to stop smoking. recommendation
  • Jim ought to get the promotion. It is expected because he deserves it.
  • This stock ought to increase in value. probability
  • Mark ought not drink so much. advice against something (notice there is no "to")

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Ought to برای توصیه و نصیحت کردن است.

  Margaret ought to exercise more.
  Margaret ought not exercise too much. It might cause injury.

  Margaret ought to have exercised more so she would be better prepared for the marathon.
  Margaret ought not have run the marathon. She wasn't in good shape.

  Margaret ought to come to the fitness center with us tonight.
  Margaret ought not stay at home in front of the TV. She should go to the fitness center with us.                    
  2. برای بیان فرضیات، احتمالات و انتظارات نیز از ought to استفاده می شود. Ought not برای توصیه به یا پیشنهاد انجام ندادن کاری استفاده می شود که در مثال های بالا آمده است. ولی در بیان فرضیات ، احتمالات، و انتظارات معمولا از حالت منفی استفاده نمی شود.

  She ought to have the package by now.

  She ought to have received the package yesterday.

  She ought to receive the package tonight.

  یادآوری:

  بیاد داشته باشید که ought to در حالت منفی حرف اضافه to را از دست می دهد و بصورت ought not استفاده می شود. ought not بیشتر در انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود و در انگلیسی آمریکایی استفاده از Should not ترجیح داده می شود.
  • You ought not smoke so much.
  • She ought not take such risks while skiing.
  • They ought not carry so much cash while traveling.     Back   

    چهارشنبه 4 آذر 1394         ساعت 10:20 قبل از ظهر            نظرات