تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - might

افعال کمکی - might

  فعل کمکی Might


  فعل کمکی might نیز مانند فعل may اغلب برای بیان احتمال استفاده می شود. همچنین از might در جملات شرطی نیز استفاده می شود. بعلاوه از might برای پیشنهاد دادن و درخواست کردن نیز استفاده می شود که البته این کاربرد در انگلیسی آمریکایی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • Your purse might be in the living room. possibility
  • If I didn't have to work, I might go with you. conditional
  • You might visit the botanical gardens during your visit. suggestion
  • Might I borrow your pen? request

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Might بیان احتمال است.

  She might be on the bus. I think her car is having problems.
  She might not be on the bus. She might be walking home.

  She might have taken the bus. I'm not sure how she got to work.
  She might not have taken the bus. She might have walked home.

  She might take the bus to get home. I don't think Bill will be able to give her a ride.
  She might not take the bus. She might get a ride from Bill.


                    
  2. در جملات شرطی بجای فعل May از فعل کمکی Might استفاده می شود.

  If I entered the contest, I might actually win.
  Even if I entered the contest, I might not win.

  If I had entered the contest, I might actually have won.
  Even if I had entered the contest, I might not have won.

  If I entered the contest tomorrow, I might actually win. Unfortunately, I can't enter it.
  Even if I entered the contest tomorrow, I might not win.

                    
  3. از دیگر کاربرد های فعل Might پیشنهاد دادن است. برای پیشنهاد دادن با استفاده از Might فقط برای زمان گذشته و آینده استفاده می شود که در حالت گذشته شکل منفی نیز ندارد.

  You might have tried the cheese cake.

  You might try the cheesecake.
  You might not want to eat the cheese cake. It's very calorific.
  4. و در نهایت از فعل کمکی Might برای درخواست کردن استفاده می شود که معمولا به زمان آینده نزدیک دلالت می کند. این کاربرد بیشتر در انگلیسی انگلستان رایج است تا در انگلیسی آمریکایی.

  Might I have something to drink?
  Might I borrow the stapler?
     Back   

    دوشنبه 2 آذر 1394         ساعت 10:15 قبل از ظهر            نظرات