تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Have to

افعال کمکی - Have to

  فعل کمکی Have to


  Have to برای بیان قطعیت، الزام و اجبار استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • This answer has to be correct. certainty
  • The soup has to be stirred continuously to prevent burning. necessity
  • They have to leave early. obligation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Have to برای بیان قطعیت داشتن چیزی یا موضوعی است. در جملات منفی بجای Have to از Must استفاده می شود. معمولا از این کاربرد برای زمان حال و گذشته استفاده می شود ولی برای زمان آینده از آن استفاده نمی شود.

  That has to be Jerry.They said he was tall with bright red hair.
  That must not be Jerry. They said he has blond hair not red hair.

  That has to have been the right restaurant. There were no other restaurant on the street. 
  That must not have been the right restaurant. I guess there was another one around there somewhere.


                    
  2. گاهی از have to برای بیان الزام چیزی یا انجام کاری استفاده می شود. یعنی انجام دادن کاری یا چیزی لازم است. در شکل گذشته از Had to استفاده می شود.

  She has to read four books for this literature class. 
  She doesn't have to read all the books. some are optional for extra credit

  She had to finish the first book for midterm.
  She didn't have to give a presentation to her class.

  She will have to finish the other books before the final exam.
  She won't have to take any other literature classes.  نکته مهم:

  Do not have to به معنی این است که نیازی نیست کاری را انجام دهید در حالی must not به معنی این است که شما نباید کاری را انجام دهید. 

  You must not eat that. It is forbidden, it is not allowed.
  You don't have to eat that. You can if you want to, but it is not necessary.
     Back   

    جمعه 29 آبان 1394         ساعت 10:29 قبل از ظهر            نظرات