تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Could

افعال کمکی - Could

  فعل کمکی Could


  could برای بیان توانایی یا احتمال و همچنین برای درخواست و تقاضا استفاده می شود. همچنین در جملات شرطی از could به عنوان شکل شرطی فعل can استفاده می شود. 

  • Extreme rain could cause the river to flood the city.                  possibility  احتمال
  • Nancy could ski like a pro by the age of 11.                            past ability توانایی در گذشته
  • You could see a movie or go out to dinner.                            suggestion پیشنهاد
  • Could I use your computer to email my boss?                         request درخواست
  • We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.      conditional شرطی

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل could برای بیان احتمالات است. دقت کنید که در این کاربرد could را می توان برای هر سه زمان حال گذشته و آینده استفاده کرد.

  John could be the one who stole the money.
  Mary couldn't be the one who stole the money.

  John
  could have been the one who stole the money. 
  Mary couldn't have been the one who stole the money.

  John could go to jail for stealing the money. 
  won't be able to speak Swahili.

                    
  2. در جملات شرطی غیر واقعی بجای can  از could استفاده می شود.

  If I had more time, I could travel around the world.
  Even if I had more time, I couldn't travel around the world.

  If I had more time, I could have traveled around the world. 
  Even if I had more time, I could't have traveled around the world.

  If I had more time this winter, I could travel around the world.
  Even If I had more time this winter, I couldn't travel around the world.

                    
  3. یکی دیگر از کاربرد های could پیشنهاد دادن است. به این صورت که شما به دیگری پیشنهاد می کند که او چه کاری می تواند انجام دهد. دقت کنید که در این کاربرد استفاده از could فقط می تواند به گذشته و آینده دلالت کند و نه زمان حال، و حالت منفی نیز ندارد.

  You could have spent your vacation in Hawaii.
  You could spent your vacation in Hawaii.
  4. از could همچنین برای بیان توانایی انجام کاری در گذشته نیز استفاده می شود. دقت داشته باشید که نمی توان از جملات مثبت با could برای بیان توانایی انجام کاری در یک لحظه و نه بطور کلی استفاده کرد ولی از جملات منفی می توان استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

  I could run ten miles in my twenties.
  I couldn't run more than a mile in my twenties.

  I could speak Chinese when I was a kid. 
  I couldn't speak Swahili.

  Yesterday, I could lift the couch by myself. نادرست
  Yesterday, I couldn't lift the car by myself. درست

  6. برای درخواست و تقاضای مودبانه از could استفاده می شود. درخواست ها و تقاضا ها معمولا به آینده نزدیک دلالت دارند.

  Could I have something to drink?
  Couldn't he come with us? 

  Could I borrow your stapler?
  Couldn't you help me with this for just a second?

  یادآوری:

  could not به معنی این است که غیر ممکن است چیزی یا کاری اتفاق افتاده باشد، اما might not یعنی اینکه شما مطمئن نیستید که کاری یا چیزی اتفاق افتاده باشد.

  Jack might not have the key. Maybe he does not have the key.
  Jack could not have the key. It is impossible that he has the key.

     Back   

    چهارشنبه 27 آبان 1394         ساعت 09:34 قبل از ظهر            نظرات