تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Can

افعال کمکی - Can

  فعل کمکی Can


  can یک از پرکاربرد ترین فعل های کمکی در زبان انگلیسی است که برای بیان توانایی و فرصت، درخواست یا پیشنهاد کمک، و همچنین نشان دادن احتمال و عدم احتمال استفاده می شود.

  • can ride a horse.      ability توانایی
  • We can stay with my brother when we are in Paris.      opportunity فرصت یا موقعیت
  • She cannot stay out after 10 PM.      permission اجازه داشتن
  • Can you hand me the stapler?      request درخواست
  • Any child can grow up to be president.      possibility احتمال

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل can بیان توانایی کلی انجام دادن کاری است. برای زمان گذشته از could و برای زمان آینده از be able to استفاده می شود. 

  can speak Chinese.
  can't speak Swahili.

  could speak Chinese when I was a kid. 
  couldn't speak Swahili.

  will be able to speak Chinese by the time I finish my course. 
  won't be able to speak Swahili.
                    
  2. یکی دیگر از استفاده های فعل can برای بیان توانایی در حین انجام زمان خاصی است که در حالت گذشته و آینده به be able to تبدیل می شود.

  With a burst of adrenaline, people can pick up cars.
  Even with a burst of adrenaline, people can't pick up cars.

  With a burst of adrenaline, he was able to lift the car off the child's leg. 
  Even the weight lifter wasn't able to lift the car off the child's leg.

  With a sudden burst of adrenaline, he will be able to lift the car.
  Even three men working together won't be able to lift the car.

                    
  3. استفاده از can گاهی به معنای داشتن فرصت یا موقعیت است. برای زمان گذشته از be able to استفاده می شود.

  I have some free time. I can help her now.
  I don't have any time, I can't help her now.

  I had some free time yesterday, I was able to help her at that time. 
  I didn't have time yesterday, I wasn't able to help her at that time.

  I'll have some free time tomorrow, I can help her then.
  I won't have any time later, I can't help her then.  4. استفاده از can گاهی به معنای داشتن اجازه برای انجام کاری است. که در گذشته به شکل be allowed to استفاده می شود. 

  can drive Susan's car when she is out of town.
  can't drive Susan's car when she is out of town.

  was allowed to drive Susan's car while she was out of town last week. 
  wasn't allowed to drive Susan's car while she was out of town last week.

  can drive Susan's car when she is out of town next week.
  can't drive Susan's car when she is out of town next week.  5. برای بیان درخواست و تقاضا نیز می توانیم از can استفاده کنیم. این گونه درخواست ها معمولا به آینده نزدیک دلالت می کنند. برای درخواست و تقاضا کردن از may و could نیز می توان استفاده کرد.

  Can I have a glass of water?
  Can't I have a glass of water?

  Can you give me a lift to school?
  Can't you give me a lift to school?  6. برای بیان احتمالات از can استفاده می شود. 

  Anyone can become rich and famous if the know the right people.
  Learning a Language can be a real challenge. 

  It can't cost more than a dollar or two. give me a lift to school.
  You can't be 45! I thought you were about 18 years old. 

     Back   

    سه شنبه 26 آبان 1394         ساعت 11:33 قبل از ظهر            نظرات