تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - آینده در گذشته

گرامر انگلیسی - آینده در گذشته

  آینده در گذشته
  برای بیان آینده در گذشته مانند آینده ساده دو راه وجود دارد: "would"، "was going to". اگر چه هر دو روش را می توان گاهی بجای هم استفاده کرد ولی معمولا این دو معنای متفاوتی دارند.


  آینده در گذشته با would
  ساختار :
  would + verb
  مثال :
  I knew you would help him.


  آینده در گذشته با was going to  ساختار :
  was/were + going to + verb
  مثال :
  I knew you were going to go to the party.


  موارد استفاده: 

  1. زمانی که در گذشته فکر می کردید که کاری یا اتفاقی در آینده اتفاق خواهد افتاد باید از آینده در گذشته استفاده کنید. مهم نیست که آن کار واقعا اتفاق بیافتد. شکل های would و was going to در آینده در گذشته همان تفاوت معنایی را دارند که در آینده ساده دارند. یعنی از would برای کارهای داوطلبانه و قول دادن استفاده می شود و از was going to برای برنامه هایی که داشته اید. در ضمن هر دو شکل برای بیان پیش بینی در مورد آینده نیز استفاده می شوند.

  I told you he was going to come to the party. plan
  I knew Julie would make dinner. voluntary action
  Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. plan
  I had a feeling that the vacation was going to be a disaster. prediction
  He promised he would send a postcard from Egypt. promise                    

  یادآوری:

  مانند تمام زمان های آینده در عبارت های زمانی که با "when"، "until"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره شروع می شوند نمی توان از شکل های آینده در گذشته استفاده کرد، در عوض باید از زمان گذشته ساده در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .I already told Mark that when he would arrive, we would go out for dinner
  درست   .I already told Mark that when he arrived, we would go out for dinner


     Back   

    شنبه 23 آبان 1394         ساعت 10:27 قبل از ظهر            نظرات