تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - بیان عادت های گذشته با Used To

گرامر انگلیسی - بیان عادت های گذشته با Used To

  بیان عادت های گذشته با Used To  ساختار :
  used to + verb
  مثال :
  I used to go to the beach every day.

  موارد استفاده: 

  1. برای بیان عادت های قدیمی که در گذشته اتفاق می افتاده اند و تمام شده اند از used to استفاده می شود. این عادت ها در زمان حال دیگر عادت نیستند و معمولا دیگر اتفاق نمی افتند. 

  Jerry used to study English.
  Sam and Mary used to go to Mexico in the summer.
  I used to start work at 9 o'clock.
  Christine used to eat meat, but now she is a vegetarian.
                
  2. همچنین برای بیان حقایقی که در گذشته درست بوده اند و حالا دیگر صحت ندارند نیز از used to استفاده می شود.

  used to live in Paris.
  Sarah used to be fat, but now she is thin.
  George used to be the best student in class, but now Lena is the best.
  Oranges used to cost very little in Florida, but now they are quite expensive.
  Used To و زمان گذشته ساده:


  هم used to و هم زمان گذشته ساده برای بیان عادت ها و حقایق گذشته استفاده می شوند. در حالی که در جملات مثبت استفاده از used to ترجیح داده می شود و در جملات و منفی و سوالی استفاده از زمان گذشته ساده ترجیح داده می شود.

  You used to play the piano.
  Did you play the piano when you were young?
  You did not play the piano when you were young.

     Back   

    چهارشنبه 20 آبان 1394         ساعت 01:00 بعد از ظهر            نظرات