تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان آینده کامل استمراری

گرامر انگلیسی - زمان آینده کامل استمراری

  زمان آینده کامل استمراری
  برای بیان آینده کامل استمراری دو راه وجود دارد: "will have been doing"، "be going to have been doing". بر خلاف آینده ساده، این دو روش را در آینده کامل، معمولا می توان بجای هم بکار برد.


  آینده کامل استمراری با  will
  ساختار :
  will have been + present participle
  مثال :
  I will have been waiting for 2 hours when your plane arrives.


  آینده کامل استمراری با  be going to  ساختار :
  am/is/are+ going to have been + present participle
  مثال :
  I am going to have been waiting for 2 hours when your plane arrives.


  موارد استفاده: 

  1. از زمان آینده کامل استمراری برای این استفاده می کنیم که بگوییم که کاری در آینده تا زمان خاصی یا کار دیگری در آینده ادامه خواهد داشت. "for five minutes" ،"for two weeks" ،"since Friday"، عبارت های زمانی هستند که می توان از آنها در زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد. 

  They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
  She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
  James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
  How long will you have been studying when you graduate?
  We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.

  A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
  B: No, I will not have been living here that long.


  نکته:
  در مثال های بالا افعالی که در عبارات زمانی آمده اند و بصورت مورب تایپ شده اند باید بصورت حال ساده استفاده شوند و نمی توان از زمان های آینده در آنها استفاده کرد.
                    
  2. زمان آینده کامل استمراری راه مناسبی برای بیان علت و معلول در زمان آینده است. برای مثال زمانی که می خواهیم بگوییم دلیل خستگی شخصی در آینده انجام دادن کار خاصی مثل دویدن خواهد بود از آینده کامل استمراری استفاده می کنیم.

  Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
  Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.
  یادآوری:

  مانند تمام زمان های آینده در عبارت های زمانی که با "when"، "until"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره شروع می شوند نمی توان از زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد، در عوض باید از حال کامل استمراری در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .You won't get a promotion until you will have been working here as long as Tim
  درست   .You won't get a promotion until you have been working here as long as Tim


  نکته مهم:

  مانند تمام زمان بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان آینده کامل استفاده شود. 

   نادرست  .Ned will have been having his driver's license for over two years
  درست   .Ned will have had his driver's license for over two years
     Back   

    دوشنبه 18 آبان 1394         ساعت 12:39 بعد از ظهر            نظرات