تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان آینده کامل

گرامر انگلیسی - زمان آینده کامل

  زمان آینده کامل


  برای بیان آینده کامل دو راه وجود دارد: "will have done"، "be going to have done". بر خلاف آینده ساده، این دو روش را در آینده کامل، معمولا می توان بجای هم بکار برد.


  آینده کامل با  will


  ساختار :
  will have + past participle
  مثال :
  I will have done my homework by 8:00.

  آینده کامل با  be going to


  ساختار :
  am/is/are + going to have + past participle
  مثال :
  I am going to have done my homework by 8:00.


  موارد استفاده: 

  1. برای بیان کاری در آینده که قبل از کار دیگری یا زمان خاصی در آینده (بصورت کامل) انجام شود از زمان آینده کامل استفاده می شود. 
  By next November, I will have received my promotion.
  By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
  I am not going to have finished this test by 3 o'clock.
  Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
  Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
  By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
  How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?


  نکته:
  در مثال های بالا افعالی که در عبارات زمانی آمده اند و بصورت مورب تایپ شده اند باید بصورت حال ساده استفاده شوند و نمی توان از آینده ساده استفاده کرد.
                    
  2. برای افعال غیر استمراری استفاده از زمان آینده کامل نشان دهنده این است که آن افعال تا زمان خاصی یا کاری در آینده ادامه داشته اند. در صورتی که برای افعال دیگر می توان از زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد. 

  will have been in London for six months by the time I leave.
  By Monday, Susan is going to have had my book for a week.


  نکته:
  اگرچه کاربرد فوق برای افعال غیر استمراری است اما فعل های "live"، "work"، "teach"، "study"، را بجای حال کامل استمراری گاهی بصورت فوق می توان استفاده کرد در حالی که این افعال غیر استمراری نیستند.
  نکته مهم:

  در عبارت های زمانی که با "when"، "while"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره نمی توان از زمان آینده کامل استفاده کرد، در عوض باید از حال کامل در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .I am going to see a movie when I will have finished my homework
  درست   .I am going to see a movie when I have finished my homework

     Back   

    دوشنبه 18 آبان 1394         ساعت 12:15 بعد از ظهر            نظرات