تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان آینده استمراری

گرامر انگلیسی - زمان آینده استمراری

  زمان آینده استمراری
  برای بیان آینده استمراری دو راه وجود دارد: "will be doing"، "be going to be doing". بر خلاف آینده ساده، این دو روش را در آینده استمراری، معمولا می توان بجای هم بکار برد.


  آینده استمراری با  will
  ساختار :
  will be + present participle (ing form of verb)
  مثال :
  I will be waiting for you tonight when your plane arrives.


  آینده استمراری با  be going to  ساختار :
  am/is/are + going to be + present participle (ing form of verb)
  مثال :
  I am going to be waiting for you tonight when your plane arrives.  موارد استفاده: 

  1. استفاده از زمان آینده استمراری برای بیان کارهایی در آینده استفاده می شود که استمرار داشته باشند. بعضی مواقع آینده استمراری در کنار آینده ساده می آید تا نشان داده شود که یک کار در اواسط انجام کار دیگری در آینده اتفاق خواهد افتاد. گاهی نیز با بیان دقیق زمان در آینده نشان داده می شود که در آن زمان چه کاری در حال اتفاق افتادن خواهد بود. به مثال ها دقت کنید.  
  will be watching TV when she arrives tonight.
  I will be waiting for you when your bus arrives.
  I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
  He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

  Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  At midnight tonight, we will still be driving through the desert.


  یادآوری

  در آینده ساده استفاده از زمان نشان دهنده این است که در آن زمان کاری آغاز یا پایان یافته است. ولی در آینده استمراری استفاده از زمان نشانگر این است که در آن زمان کاری در حال انجام گرفتن خواهد بود.

  Tonight at 6 PM, I am going to eat dinner.
  I am going to start eating at 6 PM.

  Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  I am going to start earlier and I will be in the process of eating dinner at 6 PM.
                    
  2. وقتی در جمله ای برای دو فعل از زمان آینده استمراری استفاده شود یعنی آن دو فعل در آینده بطور همزمان اتفاق خواهند افتاد. 
  am going to be studying and he is going to be making dinner.
  Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
  While Ellen is reading, Tim will be watching television.
  3. برای توصیف جو و فضا در آینده از چند فعل بصورت آینده استمراری استفاده می شود که بطور هم زمان اتفاق خواهند افتاد.  
  When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few peoplewill be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.  نکته مهم:

  در عبارت های زمانی که با "when"، "while"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره نمی توان از زمان آینده استمراری استفاده کرد، در عوض باید از حال استمراری در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .While I am going to be finishing my homework, she is going to make dinner
  درست   .While I am finishing my homework, she is going to make dinner  نکته مهم:

  بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان آینده استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان آینده ساده استفاده شود. 

   نادرست  .Jane will be being at my house when you arrive
  درست   .Jane will be at my house when you arrive
     Back   

    یکشنبه 17 آبان 1394         ساعت 11:25 قبل از ظهر            نظرات