تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان آینده ساده

گرامر انگلیسی - زمان آینده ساده

  زمان آینده ساده
  برای بیان آینده ساده دو راه وجود دارد: "will"، "be going to". اگر چه هر دو روش را در مواردی می توان بجای هم استفاده کرد ولی اغلب این دو معانی متفاوتی دارند. این تفاوت هایی معنایی ممکن است در ابتدا خیلی ملموس نباشند ولی با تمرین و گذر زمان این تفاوت ها برای شما کاملا واضح و روشن خواهد شد بطوری که برای استفاده از آنها دیگر نیاز به فکر کردن نیست و بصورت خودکار می توانید از آنها استفاده کنید. هر دو روش به زمان خاصی در آینده دلالت می کنند. 


  آینده ساده با  will
  ساختار :
  will+ verb
  مثال :
  I will help him later.


  موارد استفاده: 

  1. استفاده از will نشانگر این است که ما کاری را در آینده داوطلبانه انجام خواهیم داد. منظور از کار داوطلبانه این است که ما به کسی پیشنهاد کنیم که در آینده کاری برای او انجام دهیم. معمولا در پاسخ به درخواست کمک دیگران از زمان حال ساده با will استفاده می شود. از حالت سوالی می توانیم برای درخواست کمک از دیگران برای انجام کاری داوطلبانه استفاده کنیم. و حالت منفی will هم بیانگر این است که کسی کاری را (بصورت داوطلبانه) انجام نخواهد داد. 

   

  will send you the information when I get it.
  I will translate the email, so Mr. Smith can read it.
  Will you help me move this heavy table?
  Will you make dinner?
  I will not do your homework for you.
  I won't do all the housework myself!

  A: I'm really hungry.
  B: I'll make some sandwiches.

  A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.
  B: I'll get you some coffee.

  A: The phone is ringing.
  B: I'll get it.


                    
  2. از will می توان برای قول دادن نیز استفاده کرد.  

  will call you when I arrive.
  If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
  I promise I will not tell him about the surprise party.
  Don't worry, I'll be careful.
  I won't tell anyone your secret.  آینده ساده با  be going to  ساختار :
  am/is/are + going to + verb
  مثال :
  I am going to meet Jane tonight.

  موارد استفاده: 

  1. از be going to برای بیان برنامه های آینده استفاده می شود، به این صورت که شخصی می خواهد کاری را در آینده انجام دهد. البته مهم نیست که این کار شدنی باشد یا نه. 

   

  He is going to spend his vacation in Hawaii.
  She is not going to spend her vacation in Hawaii.

  A: When are we going to meet each other tonight?
  B: We are going to meet at 6 PM.

  I'm going to be an actor when I grow up.
  Michelle is going to begin medical school next year.
  They are going to drive all the way to Alaska.
  Who are you going to invite to the party?

  A: Who is going to make John's birthday cake?
  B: Sue is going to make John's birthday cake.


  2. هم از will و هم از be going to برای بیان پیش بینی در مورد آینده استفاده می شود. یعنی زمانی که حدس می زنیم در آینده اتفاقی بیافتد می توانیم از هر دو این روش ها استفاده کنیم، و در این وضعیت استفاده از will و be going to تفاوتی ندارد و هر دو یک معنا خواهند داشت. مثال های زیر هیچ تفاوت معنایی ندارند.

   

  The year 2222 will be a very interesting year.
  The year 2222 is going to be a very interesting year.

  John Smith will be the next President.
  John Smith is going to be the next President.

  The movie "Zenith" will win several Academy Awards.
  The movie "Zenith" is going to win several Academy Awards.

  نکته مهم:

  در عبارت های زمانی که با "when"، "while"، "before"، "after"، "by the time"، "as soon as"، "if"، و غیره نمی توان از زمان آینده ساده استفاده کرد، در عوض باید از حال ساده در این گونه عبارت ها استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید.

   نادرست  .When you will arrive tonight, we will go out for dinner
  درست   .When you arrive tonight, we will go out for dinner
     Back   
    شنبه 16 آبان 1394         ساعت 12:30 بعد از ظهر            نظرات