تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان گذشته کامل استمراری

گرامر انگلیسی - زمان گذشته کامل استمراری

  زمان گذشته کامل استمراری
  ساختار :
  had been + present participle
  مثال :
  I had been waiting for two hours when she arrived.


  موارد استفاده: 

  1. کاری را که در گذشته شروع شده باشد و تا زمان دیگر یا انجام کار دیگری در گذشته ادامه پیدا کرده باشد را بصورت گذشته کامل استمراری بیان می کنیم. برای ذکر طول انجام آن کار از اصطلاحاتی مانند "for five minutes" و "for two weeks" استفاده می شود. تفاوت حال کامل استمراری و گذشته ی کامل استمراری در این است که در اولی کاری تا زمان حال ادامه پیدا کرده است ولی در دومی تا قبل از کاری یا زمانی در گذشته ادامه پیدا کرده است.  They had been talking for over an hour before Tony arrived.
  She had been working at that company for three years when it went out of business.
  How long had you been waiting to get on the bus?
  Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work.
  James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia.

  A: How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara?
  B: I had not been studying Turkish very long.                    
  2. یکی از استفاده های زمان گذشته کامل استمراری بیان علت و معلول در گذشته است. به عنوان مثال اگر کسی خسته باشد و دلیل آن این باشد که دویده باشد از گذشته کامل استمراری استفاده می شود. 

  Jason was tired because he had been jogging.
  Sam gained weight because he had been overeating.
  Betty failed the final test because she had not been attending class.

  نکته:

  بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان گذشته کامل استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان گذشته کامل استفاده شود. 

   نادرست  .The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it
  درست   .The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it
     Back   

    چهارشنبه 13 آبان 1394         ساعت 12:32 بعد از ظهر            نظرات