تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان حال کامل

گرامر انگلیسی - زمان حال کامل

  زمان حال کامل


  ساختار :
  has/have + past participle
  مثال :
  I have seen that movie many times.

  موارد استفاده: 

  1. از زمان حال کامل برای بیان کارهایی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده اند و زمان وقوع آن بطور مشخص بیان نمی شود. زمان دقیق انجام کار اهمیت ندارد بنابراین زمان حال کامل را نمی توان با این اصطلاحات بکار برد: "yesterday"، "one year ago"، "last week"، "when I was a child"، "when I lived in Japan"، "at that moment"، "that day"، "one day"،. در عوض حال کامل را باید با اصطلاحات زمانی نامشخص مانند "ever"، "never"، "once"، "many times"، "several times"، "before"، "so far"، "already"، "yet" استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید. 

  have seen that movie twenty times.
  I think I have met him once before.
  There have been many earthquakes in California.
  People have traveled to the Moon.
  People have not traveled to Mars.
  Have you read the book yet?
  Nobody has ever climbed that mountain.

  A: Has there ever been a war in the United States?
  B: Yes, there has been a war in the United States.  موضوع زمان مشخص شاید برای شما کمی نامفهوم باشد، به همین دلیل استفاده از زمان حال کامل را در مواردی که می توان از آن استفاده کرد در زیر مطرح می کنیم:

  الف. از زمان حال کامل برای بیان تجربیات استفاده می شود. درست مانند این است که بگوییم: "من تجربه این را دارم که ..."

  have been to France.
  I have been to France three times.
  I have never been to France.
  I think I have seen that movie before.
  He has never traveled by train.
  Joan has studied two foreign languages.
  A: Have you ever met him?
  B: No, I have not met him.  ب. از زمان حال کامل برای بیان تغییرات انجام گرفته در یک بازه زمانی استفاده می شود. 

  You have grown since the last time I saw you.
  The government has become more interested in arts education.
  Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established.
  My English has really improved since I moved to Australia.  پ. برای بیان دست آوردها و موفقیت های فردی یا اجتماعی نیز از زمان حال کامل استفاده می شود. 

  Man has walked on the Moon.
  Our son has learned how to read.
  Doctors have cured many deadly diseases.
  Scientists have split the atom.  ت. گاهی برای بیان اینکه کاری که انتظارش را داشته ایم انجام نشده است از زمان حال کامل (بصورت منفی) استفاده می کنیم. استفاده از زمان حال کامل در این جملات نشانگر این است که هنوز انتظار داریم آن کار انجام شود یا اتفاق بیافتد. 

  James has not finished his homework yet.
  Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate.
  Bill has still not arrived.
  The rain hasn't stopped.  ث. همچنین برای بیان کاری که در گذشته در چندین زمان مختلف اتفاق افتاده است نیز از زمان حال کامل استفاده می شود. حال کامل نشان می دهد که آن کار یا فعالیت هنوز ممکن است اتفاق بیافتد.   

  The army has attacked that city five times.
  I have had four quizzes and five tests so far this semester.
  We have had many major problems while working on this project.
  She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick.
  2. گاهی در زمان حال کامل از افعال غیر استمراری استفاده می شود تا به کارهایی اشاره شود که در زمان گذشته شروع شده اند و تا حال ادامه داشته اند. در این جملات می توان از اصطلاحاتی چون "for five minutes"، "for two weeks"، "since Tuesday"، استفاده کرد.

  have had a cold for two weeks.
  She has been in England for six months.
  Mary has loved chocolate since she was a little girl.


                    
     Back   


                    
    دوشنبه 11 آبان 1394         ساعت 03:15 بعد از ظهر            نظرات