تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان گذشته استمراری

گرامر انگلیسی - زمان گذشته استمراری

  زمان گذشته استمراری


  ساختار :
  was/were + ing form of the verb
  مثال :
  You were studying when she called.

  موارد استفاده: 

  1. برای بیان کار یا فعالیتی که در گذشته استمرار داشته است، از زمان گذشته استمراری استفاده می شود. بعضی مواقع گذشته استمراری در کنار گذشته ساده می آید تا نشان داده شود که یک کار در اواسط انجام کار دیگری اتفاق افتاده است. به مثال ها دقت کنید.

  was watching TV when she called.
  When the phone rang, she was writing a letter.
  While we were having the picnic, it started to rain.
  What were you doing when the earthquake started?
  I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm.  2. گاهی با بیان دقیق زمان، می توان نشان داد که در آن زمان خاص چه کاری در حال وقوع بوده است. 

  Last night at 6 PM, I was eating dinner.
  At midnight, we were still driving through the desert.
  Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work.


  نکته مهم
  همین استفاده در زمان گذشته ساده نشانگر این است که یک کار چه زمانی شروع شده یا پایان یافته است.

  Last night at 6 PM, I ate dinner.
  I started eating at 6 PM.

  Last night at 6 PM, I was eating dinner.
  I started earlier; and at 6 PM, I was in the process of eating dinner.  3. وقتی در یک جمله از چند فعل با زمان گذشته استمراری استفاده شود بدان معنا است که آن افعال بطور همزمان در حال وقوع بوده اند. 

  was studying while he was making dinner.
  While Ellen was reading, Tim was watching television.
  Were you listening while he was talking?
  I wasn't paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes.
  What were you doing while you were waiting?
  They were eating dinner, discussing their plans, and having a good time.  4. برای توصیف جو و فضا (در مکان خاص) در زمان گذشته، چندین فعل بصورت گذشته استمراری پشت سر هم استفاده می شوند. 

  When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.


  5. برای بیان اینکه کاری ناخوشایند یا آزار دهنده در گذشته به تکرار انجام می گرفته از زمان گذشته استمراری و کلماتی مثل "always" یا "constantly" استفاده می شود.

  She was always coming to class late.
  He was constantly talking. He annoyed everyone.
  I didn't like them because they were always complaining.

  نکته:

  بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان گذشته استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان گذشته ساده استفاده شود. 


  Jane was being at my house when you arrived. نادرست
  Jane was at my house when you arrived. درست                    

     Back   


    شنبه 9 آبان 1394         ساعت 12:09 بعد از ظهر            نظرات