تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان حال ساده

گرامر انگلیسی - زمان حال ساده

  زمان حال ساده


  ساختار :
  Verb + s/es in third person
  مثال :
  You speak English.

  موارد استفاده: 

  1. زمان حال ساده برای بیان اتفاقاتی استفاده می شود که بصورت مکرر و معمول رخ می دهند. عادات، سرگرمی ها، فعالیت های روزانه، فعالیت های برنامه ریزی شده و فعالیت هایی که اغلب اتفاق می افتند از این دست هستند. برای بیان اینکه شخصی، انجام دادن کاری را معمولا یا اغلب فراموش می کند نیز از زمان حال ساده استفاده می شود. 

  play tennis.
  She does not play tennis.
  Does he play tennis?

  The train leaves every morning at 8 AM.
  The train does not leave at 9 AM.
  When does the train usually leave?

  She always forgets her purse.
  He never forgets his wallet.

  Every twelve months, the Earth circles the Sun.
  Does the Sun circle the Earth?  2.  از زمان حال ساده همچنین برای بیان حقایقی که در گذشته واقعیت داشته اند، در زمان حال هم واقعیت دارند، و در آینده نیز واقعیت خواهند داشت استفاده می شود. البته مهم نیست که الزاما چیزی که مطرح می شود حقیقت داشته باشد و نظر آن شخصی که جمله را می گوید مهم است (به مثال ششم توجه کنید). برای تعمیم دادن مسئله ای به مردم و یا اشیاء نیز از زمان حال ساده استفاده می شود. 

  Cats like milk.
  Birds do not like milk.
  Do pigs like milk?

  California is in America.
  California is not in the United Kingdom.
  New York is a small city. It is not important that this fact is untrue.

  Windows are made of glass.
  Windows are not made of wood.


  3. زمان حال ساده را نیز می توان برای کارهای برنامه ریزی شده در آینده نزدیک نیز استفاده کرد. معمولا صحبت کردن در مورد وسایل حمل و نقل عمومی شامل این کاربرد می شود. البته در مورد دیگر کارهای برنامه ریزی شده در آینده نزدیک نیز می توان از زمان حال ساده استفاده کرد. 

  The train leaves tonight at 6 PM.
  The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.
  When do we board the plane?

  The party starts at 8 o'clock.
  When does class begin tomorrow?  4. بعضی مواقع برای بیان کارهایی که در حال حاضر دارند اتفاق می افتند و فعل مورد نظر نیز فعل غیر استمراری است بجای زمان حال استمراری، از زمان حال ساده استفاده می شود. 

  • am here now.
  • She is not here now.

  • He needs help right now.
  • He does not need help now.

  • He has his passport in his hand.
  • Do you have your passport with you?


                    
     Back   


    پنجشنبه 7 آبان 1394         ساعت 08:06 بعد از ظهر            نظرات