تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - زمان حال استمراری

گرامر انگلیسی - زمان حال استمراری

  زمان حال استمراری


  ساختار :
  am/is/are + ing form of verb
  مثال :
  Sarah is driving to work.

  موارد استفاده: 

  1. زمان حال استمراری برای بیان اتفاقاتی استفاده می شود که هم اکنون در حال اتفاق افتادن هستند. حالت منفی آن نیز برای بیان اتفاقاتی است که اکنون در حال وقوع نیستند.

  You are learning English now.
  You are not swimming now.
  Are you sleeping?
  They are watching television. 
  Why aren't you doing you're homework?  2. در انگلیسی کلمه now به معنی حالا می تواند به "این لحظه"، "امروز"، "این ماه"، "امسال"، یا حتی "این قرن" نیز دلالت کند. بعضی مواقع زمان حال استمراری را برای فعالیت ها یا اتفاقاتی استفاده می کنیم که الزاما در همان لحظه در حال وقوع نیستند، بلکه ما در میانه انجام آن هستیم. این گونه اتفاقات و فعالیت ها معمولا زمان بر هستند. تمامی مثال های زیر ممکن است در رستوران زمان غذا خوردن گفته شوند.

  am studying to become a doctor.
  am not studying to become a dentist.
  am reading the book Tom Sawyer.
  am not reading any books right now.
  Are you working on any special projects at work?
  Aren't you teaching at the university now?  3. بعضی مواقع برای بیان اتفاقات یا کارهایی که در آینده نزدیک رخ می دهند و اتفاق افتادنشان حتمی است از زمان حال استمراری استفاده می شود

  am meeting some friends after work.
  am not going to the party tonight.
  Is he visiting his parents next weekend?
  Isn't he coming with us tonight?  4. حال استمراری با استفاده از کلماتی مثل "always" یا "constantly" برای کارها یا اتفاقاتی بکار برده می شود که بطور معمول اتفاق می افتند و آزار دهنده و ناخوشایند هستند. توجه کنید که معنای اینگونه جملات حال ساده است ولی شکل آنها بصورت حال استمراری بیان می شود. 

  She is always coming to class late.
  He is constantly talking. I wish he would shut up.
  I don't like them because they are always complaining.  نکته:

  بیاد داشته باشید که معمولا افعال غیر استمراری را نمی توان در زمان حال استمراری استفاده کرد، بهتر است از آنها در زمان های غیر استمراری مانند زمان حال ساده استفاده شود. 

   نادرست  .She is loving this chocolate ice cream
  درست   .She loves this chocolate ice cream                    

     Back   


    سه شنبه 5 آبان 1394         ساعت 05:09 بعد از ظهر            نظرات