جملات زیبای انگلیسی 13

    در زندگی می توانید مسافر باشید یا خلبان باشید،

    این انتخاب خودتان است.

      دوشنبه 30 اسفند 1395         ساعت 09:40 بعد از ظهر            نظرات