تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - موارد استفاده از صفت ها در زبان انگلیسی

موارد استفاده از صفت ها در زبان انگلیسی

  موارد استفاده از صفت ها در زبان انگلیسی

  در زبان انگلیسی صفت ها متناسب با نوع اسم تغییری نمی کنند به بیان دیگر صفت ها برای همه اسم ها به یک شکل استفاده می شوند و حالت جمع و مفرد یا مذکر و مونث ندارند. 
  This is a hot potato.
  Those are some hot potatoes.

  برای بیشتر کردن اثر صفت یا به بیان دیگر برای گفتن اینکه که چیزی یک صفت را بسیار دارد از really یا very قبل از صفت ها استفاده می شود. 
  This is a very hot potato
  Those are some really hot potatoes.

  صفت ها معمولا قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند. 
  The beautiful girl ignored me.
  The fast red car drove away.

  صفت ها همچنین می توانند پس از فعل to be و افعال حسی مانند seem ، look ، taste استفاده شوند. 
  Italy is beautiful.
  I don't think she seems nice at all.
  You look tired.
  This meat tastes funny.

  چند استثناء:
  بعضی از عبارت های ثابت هستند که در آنها صفت بعد از اسم می آید. 
  The Princess Royal is visiting Oxford today.
  The President elect made a speech last night.
  He received a court martial the following week.

  صفت های involved ، present ، و concerned هم می توانند قبل از اسم بیایند و هم پس از آن اما بسته به جایگاه آنها معنی آنها نیز تفاوت دارد. به مثال ها دقت کنید. 
  جایگاه صفت قبل و بعد از اسممعنی
  I want to see the people involved.I want to see the people who have something to do with this matter.
  It was an involved discussion.


  The discussion was detailed & complex.
  Here is a list of the people present at the meeting.Here is a list of the people who were at the meeting.
  The present situation is not sustainable.


  The current situation is not sustainable.
  I need to see the man concerned by this accusation.I need to see the man who has been accused.
  concerned father came to see me today.A worried father came to see me today.


     Back   

    چهارشنبه 30 دی 1394         ساعت 12:57 بعد از ظهر            نظرات