تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - صفت چیست؟

صفت چیست؟

  صفت ها و کابرد های آنها در زبان انگلیسی

  صفت ها کلماتی هستند که برای توصیف جنبه های مختلف اسم ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

  صفت ها برای توصیف احساسات و یا کیفیت استفاده می شوند. 
  He is a lonely man.
  They are honest.

  صفت ها برای توصیف ملیت یا اصلیت توصیف می شوند. 
  I heard a French song.
  This clock is German.
  Our house is Victorian.

  صفت ها اطلاعات بیشتری در مورد خصوصیات اسم ها می دهند. 
  That is a flashy car.
  The knife is sharp.

  صفت ها برای بیان سن نیز استفاده می شوند. 
  He's a young man.
  My coat is old.

  صفت ها می توانند اطلاعاتی در مورد سایز و اندازه داشته باشند.
  John is a tall man.
  This film is long.

  صفت ها می توانند رنگ چیزی را توصیف کنند.
  Paul wore a red shirt.
  The sunset was crimson.

  صفت ها می توانند اطلاعاتی در مورد جنس یک چیز داشته باشند.
  The table is wooden.
  She wore a cotton dress.

  صفت ها می توانند شکل اشیاء را توصیف کنند. 
  I sat at a round table.
  The envelope is square.

  صفت ها می توانند توصیف کننده نظرات گوینده در مورد یک چیز باشند. 
  That was a fantastic film.
  Grammar is complicated.

     Back   

    یکشنبه 27 دی 1394         ساعت 12:19 بعد از ظهر            نظرات