تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - مالکیت در گرامر زبان انگلیسی

مالکیت در گرامر زبان انگلیسی

  مالکیت در گرامر زبان انگلیسی

  برای نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی از آپوستروف + s استفاده می  شود. به کلمه ای که مالکیت چیزی را دارد آپوستروف + s استفاده می کنیم و سپس آن چیزی که می خواهیم مالکیتش را مشخص کنیم می آوریم. اگر کلمه ای جمع باشد یا به s ختم شود تنها به آن کلمه آپوستروف اضافه می کنیم و دیگر s به آن اضافه نمی کنیم.  

  the car of John = John's car
  the room of the girls = the girls' room
  clothes for men = men's clothes
  the boat of the sailors = the sailors' boat
  برای اسم های اشخاص که به s ختم می شوند هم از آپوستروف + s می توان استفاده کرد و هم از آپوستروف تنها، که البته شکل اول متداول تر است. برای تلفظ نیز به آن اسم، صدای /iz/ اضافه می شود. 
  Thomas's book (or Thomas' book)
  James's shop (or James' shop)
  the Smiths's house (or the Smiths' house)


  کاربرد های مالکیت
  تعلق داشتن و مالکیت متداول ترین ارتباطی است که از طریق مالکیت با آپوستروف s بیان می شود.   
  John owns a car. = It is John's car.
  America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.


  مالکیت همچنین برای محل کار، درس خواندن یا محلی که شخص در آن وقت می گذراند نیز استفاده می شود. 
  John goes to this school. = This is John's school.
  John sleeps in this room. = This is John's room.


  با مالکیت می توان ارتباط بین افراد را نیز مشخص کرد.  
  John's mother is running late.
  Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.


  از مالکیت همچنین می توان برای مالکیت مفاهیم انتضاعی نیز استفاده کرد. 
  John's patience is running out.
  The politician's hypocrisy was deeply shocking.

  برخی عبارت ها نیز هستند که ثابتند و از مالکیت در آنها استفاده می شود. 
  a day's work
  a month's pay
  today's newspaper
  in a year's time
  For God's sake! (= exclamation of exasperation)
  a stone's throw away (= very near)
  at death's door (= very ill)
  in my mind's eye (= in my imagination)

  از مالکیت همچنین برای اشاره به مغازه، رستوران، کلیسا، دانشکده نیز استفاده می شود به این شکل که با اضافه کردن آپوستروف + s به نام صاحب یا عنوان آن مکان دیگر اسم خود آن مکان گفته نمی شود. 
  Shall we go to Luigi's for lunch?
  I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
  Is Saint Mary's an all-girls school?
     Back   

    شنبه 26 دی 1394         ساعت 10:18 قبل از ظهر            نظرات