تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - بزرگ نویسی اولین حرف کلمات در انگلیسی

بزرگ نویسی اولین حرف کلمات در انگلیسی

  کلمات با حروف اول بزرگ در زبان انگلیسی

  حروف اول بعضی از کلمات در انگلیسی، با توجه به اسم خاص بودن و جایگاه آن ها در جمله بصورت بزرگ نوشته می شوند. اولین حرف کلمات زیر باید بصورت بزرگ نوشته شوند.

  کلماتی که در ابتدای جمله هستند: 
  Dogs are noisy.
  Children are noisy too.

  ضمیر اول شخص مفرد ( ):
  Yesterday, I went to the park.
  He isn't like I am.

  اسم یا عنوان اشخاص (اسم خاص):
  Winston Churchill
  Marilyn Monroe
  the Queen of England
  the President of the United States
  the Headmaster of Eton
  Doctor Mathews
  Professor Samuels

   عنوان کتاب، فیلم یا آثار:
  War and Peace
  The Merchant of Venice
  Crime and Punishment
  Spider Man II

  اسم ماه های سال: 
  January
  July
  February
  August

  اسم فصل های سال: 
  Spring
  Summer
  Autumn
  Winter

  اسم تعطیلات: 
  Christmas
  Easter
  New Year's Day
  Thanksgiving Day

  اسم کشور ها و قاره ها: 
  America
  England
  Scotland
  China

  اسم مناطق، ایالت ها و بخش ها: 
  Sussex
  California
  Provence
  Tuscany

  اسم شهرها و روستا ها: 
  London
  Cape Town
  Florence
  Vancouver
  اسم رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها: 
  the Atlantic
  the Pacific
  Lake Victoria
  the Rhine
  the Thames
  اسم مناطق و پدیده های جغرافیایی مانند رشته کوه ها، دشت ها و .... : 
  the Himalayas
  the Alps
  the Sahara
  صفت های نشان دهنده ملیت ها: 
  French music
  Australian animals
  German literature
  Arabic writing
  اسم جمع برای ملیت ها، بعنوان مثال فرانسوی ها، آلمانی ها: 
  the French
  the Germans
  the Americans
  the Chinese

  :اسم زبان ها
  I speak Chinese.
  He understands English.

  :اسم خیابان ها، ساختمان ها و پارک ها
  Park Lane
  Sydney Opera House
  Central Park
  the Empire State Building
  Wall Street


     Back   


    پنجشنبه 24 دی 1394         ساعت 01:02 بعد از ظهر            نظرات