تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - بزرگ نویسی اولین حرف کلمات در انگلیسی

  کلمات با حروف اول بزرگ در زبان انگلیسی

  حروف اول بعضی از کلمات در انگلیسی، با توجه به اسم خاص بودن و جایگاه آن ها در جمله بصورت بزرگ نوشته می شوند. اولین حرف کلمات زیر باید بصورت بزرگ نوشته شوند.

  کلماتی که در ابتدای جمله هستند: 
  Dogs are noisy.
  Children are noisy too.

  ضمیر اول شخص مفرد ( ):
  Yesterday, I went to the park.
  He isn't like I am.

  اسم یا عنوان اشخاص (اسم خاص):
  Winston Churchill
  Marilyn Monroe
  the Queen of England
  the President of the United States
  the Headmaster of Eton
  Doctor Mathews
  Professor Samuels

   عنوان کتاب، فیلم یا آثار:
  War and Peace
  The Merchant of Venice
  Crime and Punishment
  Spider Man II

  اسم ماه های سال: 
  January
  July
  February
  August

  اسم فصل های سال: 
  Spring
  Summer
  Autumn
  Winter

  اسم تعطیلات: 
  Christmas
  Easter
  New Year's Day
  Thanksgiving Day

  اسم کشور ها و قاره ها: 
  America
  England
  Scotland
  China

  اسم مناطق، ایالت ها و بخش ها: 
  Sussex
  California
  Provence
  Tuscany

  اسم شهرها و روستا ها: 
  London
  Cape Town
  Florence
  Vancouver
  اسم رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها: 
  the Atlantic
  the Pacific
  Lake Victoria
  the Rhine
  the Thames
  اسم مناطق و پدیده های جغرافیایی مانند رشته کوه ها، دشت ها و .... : 
  the Himalayas
  the Alps
  the Sahara
  صفت های نشان دهنده ملیت ها: 
  French music
  Australian animals
  German literature
  Arabic writing
  اسم جمع برای ملیت ها، بعنوان مثال فرانسوی ها، آلمانی ها: 
  the French
  the Germans
  the Americans
  the Chinese

  :اسم زبان ها
  I speak Chinese.
  He understands English.

  :اسم خیابان ها، ساختمان ها و پارک ها
  Park Lane
  Sydney Opera House
  Central Park
  the Empire State Building
  Wall Street


     Back