تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

  ضمایر در زبان انگلیسی

  ضمیر ها جایگزین اسم می شوند. ضمیر ها با توجه به دو عامل جایگزین اسم می شوند: اسمی که جایگزین آن می شوند و نقشی که آن اسم در جمله دارد. در زبان انگلیسی ضمیر فقط برای سوم شخص مفرد، حالت های مذکر و مونث دارد. ضمایر مورد استفاده برای دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع به یک شکل هستند و فقط در نوع ضمایر انعکاسی با هم تفاوت دارند. جدول زیر تمام ضمایر را در زبان انگلیسی نشان می دهد. 

   ضمایر
  فاعلی
  ضمایر
  مفعولی
  صفت های
  ملکی
  ضمایر
  ملکی
  ضمایر
  انعکاسی
  اول شخص مفردImemyminemyself
  دوم شخص مفردyouyouyouryoursyourself
  سوم شخص مفرد، مذکرhehimhishishimself
  سوم شخص مفرد، مؤنثsheherherhersherself
  سوم شخص مفرد، خنثیititits itself
  اول شخص جمعweusouroursourselves
  دوم شخص جمعyouyouyouryoursyourselves
  سوم شخص جمعtheythemtheirtheirsthemselves


  ضمایر فاعلی
  ضمایر فاعلی جایگزین اسم هایی می شوند که در جمله نقش فاعلی دارند. از ضمیر سوم شخص مفرد it برای جلوگیری از تکرار اسم یک شئ در جمله استفاده می شود. 

  I am 16.
  You seem lost.
  Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
  This table is old. It needs to be repainted.
  We aren't coming.
  They don't like pancakes.

  ضمایر مفعولی 
  ضمایر مفعولی جایگزین اسم هایی می شوند که در جمله نقش مفعول مستقیم یا غیر مستقیم دارند.

  Give the book to me.
  The teacher wants to talk to you.
  Jake is hurt because Bill hit him.
  Rachid received a letter from her last week.
  Mark can't find it.
  Don't be angry with us.
  Tell them to hurry up!


  صفت های ملکی (حروف تعریف)
  صفت های ملکی ضمیر نیستند بلکه نقش حرف تعریف را دارند. با این حال یاد گرفتن آنها همراه با ضمایر می تواند مفید باشد چرا که از نظر شکل شبیه ضمیر های ملکی هستند. صفت های ملکی نقش صفت دارند بنابراین قبل از اسمی که آن را توصیف می کنند می آیند. صفت های ملکی جایگزین اسم نمی شوند.
  Did mother find my shoes?
  Mrs. Baker wants to see your homework.
  Can Jake bring over his baseball cards?
  Samantha will fix her bike tomorrow.
  The cat broke its leg.
  This is our house.
  Where is their school?


  ضمایر ملکی
  ضمایر ملکی بجای اسم هایی می آیند که بخواهند مالکیت آنها را مشخص کنند. این اسم ها می توانند هم در نقش فاعل و هم در نقش مفعول در جمله استفاده شوند. برای فهمیدن اینکه این ضمایر به چه چیزی دلالت می کنند باید از خود جمله یا جمله های قبل یا بعد این را استنباط کرد. در زیر در مثال آخر منظور از Theirs ماشین آنها است چرا که در ادامه جمله حرف از پارک کردن در گاراژ مطرح می شود. 
  This bag is mine.
  Yours is not blue.
  That bag looks like his.
  These shoes are not hers.
  That car is ours.
  Theirs is parked in the garage.


  ضمایر انعکاسی
  ضمایر انعکاسی دو کاربرد دارند: 
  یکی از کاربرد های ضمایر انعکاسی زمانی است که مفعول مستقیم یا غیر مستقیم جمله خود فاعل جمله باشد. فقط بعضی از فعل ها هستند که می توانند ضمایر انعکاسی با این کاربرد داشته باشند. در این جملات ضمایر انعکاسی را نمی توان حذف کرد زیرا جمله از نظر دستوری به هم خواهد ریخت. 
  I told myself to calm down.
  You cut yourself on this nail?
  He hurt himself on the stairs.
  She found herself in a dangerous part of town.
  The cat threw itself under my car!
  We blame ourselves for the fire.
  The children can take care of themselves.


  کاربرد دیگر ضمایر انعکاسی تاکید کردن بر فاعل جمله است. در این موارد ضمایر انعکاسی در نقش مفعول جمله نیستند. اگر ضمایر انعکاسی در این جملات حذف شود معنای جمله تغییر نمی کند و جمله از نظر دستوری مشکلی نخواهد داشت، البته با حذف ضمیر انعکاسی تاکید بر فاعل به عنوان انجام دهنده فعل برداشته خواهد شد. در این گونه جملات ضمایر انعکاسی می توانند مستقیما پس از فاعل یا در آخر جمله بیایند. 
  I made these cookies myself.
  You yourself asked Jake to come.
  The Pope himself pardoned Mr. Brown.
  My teacher didn't know the answer herself.
  The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
  We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
  They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.

     Back   

    چهارشنبه 16 دی 1394         ساعت 11:09 قبل از ظهر            نظرات