تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - اسم های مفرد و جمع

اسم های مفرد و جمع

  اسم های مفرد و جمع در زبان انگلیسی

  اکثر اسم های مفرد با اضافه کردن حرف s جمع بسته می شوند. 
  مفردجمع
  boatboats
  househouses
  catcats
  riverrivers


  اسم های مفردی که به حروف  s, x, z, ch, sh ختم می شوند، با اضافه کردن es جمع بسته می شوند.
  مفردجمع
  busbuses
  wishwishes
  pitchpitches
  boxboxes

  اسم های مفردی که با یک حرف صدادار و حرف y ختم می شوند، با حذف y و اضافه کردن ies جمع بسته می شوند.

  مفردجمع
  pennypennies
  spyspies
  babybabies
  citycities
  daisydaisies

  اسم های بی قاعده
  اسم های هستند که برای جمع بسته شدن قاعده ندارند و کلمات دیگری برای جمع آنها وجود دارد. در زیر لیستی از این اسم ها می بینید. 
  مفردجمع
  womanwomen
  manmen
  childchildren
  toothteeth
  footfeet
  personpeople
  leafleaves
  mousemice
  goosegeese
  halfhalves
  knifeknives
  wifewives
  lifelives
  elfelves
  loafloaves
  potatopotatoes
  tomatotomatoes
  cactuscacti
  focusfoci
  fungusfungi
  nucleusnuclei
  syllabussyllabi/syllabuses
  analysisanalyses
  diagnosisdiagnoses
  oasisoases
  thesistheses
  crisiscrises
  phenomenonphenomena
  criterioncriteria
  datumdata


  بعضی اسم ها هم در صورت مفرد و هم در صورت جمع یک شکل دارند. 
  مفردجمع
  sheepsheep
  fishfish
  deerdeer
  speciesspecies
  aircraftaircraft


  تطابق بی قاعده اسم و فعل
  بعضی اسم ها هستند که جمع هستند و لی از فعل های مفرد برای آنها استفاده می شود.
  اسم های جمع که
  با فعل مفرد می آیند
  مثال
  newsThe news is at 6.30 p.m.
  athleticsAthletics is good for young people.
  linguisticsLinguistics is the study of language.
  dartsDarts is a popular game in England.
  billiardsBilliards is played all over the world.
  بعضی اسم ها هستند که فقط بصورت جمع استفاده می شوند و فعل جمع نیز می گیرند. این اسم ها بصورت مفرد استفاده نمی شوند یا اگر هم استفاده شوند معنای دیگری خواهند داشت. بعضی از این اسم ها عبارتند از: 
  trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits


  اسم های جمع که 
  با فعل جمع می آیند
  مثال
  trousersMy trousers are too tight.
  jeansHer jeans are black.
  glassesThose glasses are his.

     Back   

    یکشنبه 13 دی 1394         ساعت 11:13 قبل از ظهر            نظرات