تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - جنسیت اسم در انگلیسی

جنسیت اسم در انگلیسی

  جنسیت اسم در انگلیسی

  در پاسخ به سوال های چه کسی "?Who is it" و چه چیزی "?What is it" از اسم ها استفاده می شود. از اسم ها برای نامیدن افراد، اشیاء، مکان ها و غیره استفاده می شود. در زیر مثال هایی از اسم ها آمده است. 
  dog
  bicycle
  Mary
  girl
  beauty
  France
  world


  بصورت کلی در زبان انگلیسی تفاوتی میان مذکر و مؤنث وجود ندارد. با این حال کلماتی هستند که تفاوت جنسیت را برای اشاره به افراد یا اشیاء نشان می دهند. در جدول زیر لیستی از اسم هایی که مذکر و مؤنث آنها فرق می کند آمده است.
  اسم های مذکر، مؤنث و خنثی
  مذکرمؤنثخنثی
  manwomanperson
  fathermotherparent
  boygirlchild
  uncleaunt 
  husbandwifespouse
  actoractress 
  princeprincess 
  waiterwaitressserver
  roosterhenchicken
  stallionmarehorse


  بسیاری از اسم هایی که به نقش یا شغل افراد دلالت دارند برای اسم های مذکر و مؤنث به یک شکل استفاده می شوند، مانند: 
  cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague
  Mary is my friend. She is a doctor.
  Peter is my cousin. He is a doctor.
  Arthur is my friend. He is a student.
  Jane is my cousin. She is a student.

  با این حال برای تمایز قائل شدن بین مذکر و مؤنث در کلمات بالا می شود از کلمات male یا female استفاده کرد. به مثال ها دقت کنید. 

  Sam is a female doctor.
  No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
  I have three female cousins and two male cousins.


  گاهی بجای اسم هایی که مذکر و مؤنث ندارند از ضمایر مذکر یا مؤنث استفاده می شود، البته خیلی از این موارد استفاده نمی شود. استفاده از ضمیر خنثی it نیز در این موارد درست است. 
  I love my car. She (the car) is my greatest passion.
  France is popular with her (France's) neighbors at the moment.
  I traveled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.
    شنبه 12 دی 1394         ساعت 11:54 قبل از ظهر            نظرات